Minister Hirsch Ballin van Justitie stelt
een commissie in die gaat onderzoeken of kan worden voorzien in een
mogelijkheid voor een lesbisch paar om op eenvoudige wijze ouder te
worden van het kind dat binnen hun relatie wordt geboren. Op dit
moment kan de vrouwelijke partner van de moeder alleen door adoptie
ouder van het kind worden.

De minister benadrukt dat het belang van
het kind steeds voorop dient te staan. Voorts geeft hij aan dat
moet worden gezocht naar een oplossing met een breed draagvlak in
Nederland en in het buitenland. Dit schrijft de minister, mede
namens de minister voor Jeugd en Gezin, in een brief aan de Tweede
Kamer. De commissie komt er mede naar aanleiding van de
motie-Pechtold over ouderschap van een lesbisch paar en over de
mogelijkheid tot erkenning van een kind door de sociale moeder.

Hirsch Ballin geeft verder in de brief aan
dat er steeds minder buitenlandse kinderen voor adoptie beschikbaar
worden gesteld. Kinderen kunnen steeds vaker in eigen land worden
opgevangen. Het totale aantal adoptiekinderen is gedaald van 1307
in 2004 tot 816 in 2006. De minister vraagt zich dan ook af of
verdere verruiming van adoptiemogelijkheden door bijvoorbeeld de
leeftijdscriteria te verruimen wenselijk is. Hij zal de commissie
vragen zich te buigen over de wijze waarop een evenwichtige
invulling kan worden gegeven aan de belangen van adoptiekinderen
enerzijds en de wensen van adoptiefouders om een gezin te vormen
anderzijds.

In afwachting van de bevindingen van de
commissie verzoekt Hirsch Ballin de Kamer de behandeling van het
wetsvoorstel adoptie door homoparen aan te houden.

bron:MinJus