Naar aanleiding van de publicatie van het
rapport van de door de gemeente Utrechtingestelde
Onderzoekscommissie Trapongeval Utrecht (commissie Schutte) op 13
november 2006 heeft de Onderzoeksraad, onder voorzitterschap van
prof. mr. Pieter van Vollenhoven, besloten zijn verkennende
onderzoek naar het ongeval met de trap in Utrecht van 6 augustus
2006 niet voort te zetten. Het rapport van de onderzoeks-commissie
heeft naar de mening van de Raad alle aspecten behandeld die door
de Onderzoeksraad bij het onderzoek betrokken zijn. Voortzetting
door de Raad heeft daarom geen meerwaarde. De Raad zal het
technische onderzoeksrapport over het ongeval toesturen aan het
College van B&W van de gemeente Utrecht, zodat de gemeente zich
van deze aanvullende technische informatie op de hoogte kan
stellen.

De Onderzoekscommissie Schutte
concludeerde dat de trap is bezweken door een constructiefout en
dat de trap ook op een ander moment had kunnen bezwijken. Los
daarvan merkt de onderzoekscommissie Schutte op dat in Utrecht, en
naar verwachting in meer gemeenten, een actueel vastgesteld
evenementenveiligheidsbeleid nog ontbreekt en dat de
verantwoordelijkheidsverdeling voor het evenement diffuus was.
Tegen deze achtergrond heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid
besloten het onderwerp veiligheid bij evenementen in de toekomst te
blijven volgen.

bron:Raad voor de transportveiligheid