Betrokkene is ten onrechte als penitentiair inrichtingswerker ontslagen
wegens ongeschiktheid anders dan wegens ziekte of gebreken. Het bestaan
van aanwijzingen dat betrokkene niet beschikt over de eigenschappen,
mentaliteit en instelling die voor het op goede wijze vervullen van de
functie vereist zijn rechtvaardigt nog niet zonder meer een
ongeschiktheidsontslag. Daartoe is in het algemeen vereist dat de
betrokken ambtenaar concreet met de verweten tekortkomingen is
geconfronteerd op een zodanige wijze dat redelijkerwijs duidelijk kon
zijn dat bij gebreke van verbetering ontslag dreigde en op een zodanig
tijdstip dat hij nog een reële kans had om de gewenste verbetering in
zijn functioneren tot stand te brengen. De Raad is niet gebleken dat
betrokkene met zijn tekortkomingen is geconfronteerd.

Bron: College van Beroep voor het bedrijfsleven