Betrokkene is ten onrechte als penitentiair inrichtingswerker ontslagen
wegens ongeschiktheid anders dan wegens ziekte of gebreken. Het bestaan
van aanwijzingen dat betrokkene niet beschikt over de eigenschappen,
mentaliteit en instelling die voor het op goede wijze vervullen van de
functie vereist zijn rechtvaardigt nog niet zonder meer een
ongeschiktheidsontslag.

Daartoe is in het algemeen vereist dat de betrokken ambtenaar concreet
met de verweten tekortkomingen is geconfronteerd op een zodanige wijze
dat redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat bij gebreke van verbetering
ontslag dreigde en op een zodanig tijdstip dat hij nog een reële kans
had om de gewenste verbetering in zijn functioneren tot stand te
brengen. De Raad is niet gebleken dat betrokkene met zijn
tekortkomingen is geconfronteerd.

Bron: College van Beroep voor het bedrijfsleven