Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag
van de Staten Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon
(070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33 2513 AA Den Haag

Uw brief Ons kenmerk
AI/CB/75943

Onderwerp Datum
Ongeval Amercentrale 20 december 2004

Op 28 september 2003 vond een ernstig ongeval plaats in de
Amercentrale, waarbij 5 werknemers de dood vonden. Onder regie van het
Openbaar Ministerie heeft de Arbeidsinspectie samen met de regiopolitie
Midden en West Brabant een strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak
van het ongeluk ingesteld. Kamerleden hebben vier maal over dit ongeval
schriftelijke vragen gesteld. Het ongeval is twee keer aan de orde
gekomen tijdens een Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Niet al de door de Kamer gestelde
vragen konden inhoudelijk beantwoord worden, omdat het onderzoek van de
Arbeidsinspectie naar de oorzaak van het ongeval deel uitmaakte van het
strafrechtelijke onderzoek. Over het tijdstip waarop het proces-verbaal
in de openbaarheid kan komen beslist het Openbaar Ministerie.
Tijdens het Algemeen Overleg van 15 april 2004 heeft mijn voorganger
toegezegd dat het strafrechtelijke onderzoek in mei 2004 zou zijn
afgerond en dat de Arbeidsinspectie "dit najaar" met een eigen rapport
over het ongeval zal komen en dat dit naar de Kamer zal worden
gezonden. Op 23 juni 2004 heeft het Openbaar Ministerie op basis van de
voorlopige onderzoeksresultaten de rechter commissaris verzocht om een
Gerechtelijk Vooronderzoek te openen. Het politioneel strafrechtelijk
gedeelte van het onderzoek kon pas eind oktober 2004 worden afgerond.
De bestuurlijke rapportage van de Arbeidsinspectie zal als gevolg
hiervan later worden opgeleverd.
De Arbeidsinspectie is thans bezig met het opstellen van die eigen
bestuurlijke rapportage over het oorzaken van het ongeval, de rol van
de onderaannemers, de arbeidsverhoudingen en de hulpverlening. De
verwachting is nu dat het rapport in februari 2005 naar de Kamer kan
worden gezonden, waarbij wel aangetekend moet worden dat het Openbaar
Ministerie moet bepalen of de rechtsgang door de publicatie op dat
tijdstip niet geschaad zal worden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

2
(H.A.L. van Hoof)

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid