Op 1 mei 2006 waren er ongeveer 241
duizend mensen niet verzekerd tegen ziektekosten. Dit is 1,5
procent van de Nederlandse bevolking. Allochtonen zijn relatief
veel vaker onverzekerd dan autochtonen. Ook blijken veel gezinnen
met kinderen niet verzekerd te zijn tegen ziektekosten. Het
percentage onverzekerden onder uitkeringsgerechtigden daarentegen
was relatief laag. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het nieuwe
cijfer van 241 duizend onverzekerden valt hoger uit dan de eerder
gepubliceerde raming van 182 duizend op 5 juli 2006. Dit komt
doordat een nieuwe nauwkeuriger methode is gebruikt bij de
berekening van het cijfer.

Vijfmaal zoveel allochtonen onverzekerd
als autochtonen

Ruim 4 procent van de allochtonen in
Nederland was niet verzekerd, tegen minder dan 1 procent van de
autochtonen. Vooral allochtonen uit andere landen dan Turkije,
Marokko, Suriname, de Antillen en Aruba zijn onverzekerd. Daarnaast
is het percentage onverzekerden onder allochtonen van de eerste
generatie vier keer zo hoog als onder allochtonen van de tweede
generatie.

Ook veel kinderen onverzekerd

Onder de niet-verzekerden waren ongeveer
40 duizend kinderen. Dit is opmerkelijk omdat voor minderjarigen
geen premie verschuldigd is. Deze kinderen komen vooral uit
gezinnen waarvan ook de ouders onverzekerd zijn. Van de
onverzekerde kinderen is bijna 60 procent autochtoon.

Weinig onverzekerden onder
uitkeringsgerechtigden

Op 1 mei was 0,7 procent van alle
uitkeringsgerechtigden onverzekerd. Dat is minder dan de helft van
het gemiddelde voor de gehele bevolking. Ook onder mensen met een
bijstandsuitkering is het percentage onverzekerden lager dan
gemiddeld in de bevolking, namelijk 1,0 procent.

Bijna de helft onverzekerden is tussen de
20 en 40 jaar

Ongeveer de helft van de niet-verzekerden
zijn twintigers en dertigers. Verder zijn mannen iets vaker
onverzekerd tegen ziektekosten dan vrouwen. Van alle onverzekerden
is 57 procent man.

Meer informatie

De achtergronden van de nieuwe en oude
methode en de verschillen tussen de uitkomsten zijn beschreven in
'Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2006 - nieuwe
methode' op de CBS-website onder het thema Gezond en welzijn.

bron:CBS