Het college van gedeputeerde staten van de provincie Fryslà¢n had geen ontheffing
mogen verlenen aan de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten voor het zoeken en rapen van kievitseieren. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (7 december 2005). Hiermee bevestigt de Raad van State in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden die in maart van dit jaar tot dezelfde beslissing is gekomen.

Naar het oordeel van de Raad van State is de ontheffing die het provinciebestuur in december 2002 voor een periode van vijf jaar heeft verleend, in strijd met de Europese Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn laat op zichzelf het zoeken en rapen van kievitseieren toe, mits voldaan is aan de voorwaarden dat 'het gebruik selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden plaatsvindt en het gebruik kleine hoeveelheden betreft'.

Op grond van de verleende ontheffing kan de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten aan iedereen die daarom vraagt, een eierzoekkaart verstrekken, waarbij per persoon een maximum geldt van 15 eieren. Hiermee heeft het college van gedeputeerde staten aansluiting gezocht bij een ministeriële regeling waarin deze bepaling is opgenomen. Deze bepaling strookt volgens de Raad van State echter niet met de voorwaarde dat het gebruik selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden plaatsvindt, nu iedereen die om een eierzoekkaart vraagt, deze kan krijgen en de kring van personen dus niet beperkt is. De Raad van State concludeert dan ook dat de bepaling in de ministeriële regeling door het provinciebestuur onterecht is toegepast.

Naar het oordeel van de Raad van State waarborgt de verleende ontheffing ook niet dat het totale aantal te rapen eieren binnen de grens blijft van de kleine hoeveelheden die op grond van de Vogelrichtlijn toelaatbaar zijn. Want naar de effecten van het rapen van kievitseieren op de Friese kievitenpopulatie is geen onderzoek gedaan en niet is uitgesloten dat het rapen negatieve gevolgen heeft voor de stand van de populatie.

De Raad van State komt in de uitspraak verder tot de conclusie dat het college van
gedeputeerde staten niet heeft voldaan aan de verplichting die de Europese
Habitatrichtlijn stelt. Het provinciebestuur staat met de ontheffing toe dat eieren
worden gezocht en geraapt in gebieden die zijn aangewezen als zogenoemde speciale beschermingszones. Het college heeft echter niet onderzocht of deze activiteiten 'significante gevolgen' zouden kunnen hebben voor deze beschermde gebieden. Dat er in het gebied al jarenlang kievitseieren worden geraapt, maakt dit oordeel volgens de Raad van State niet anders, omdat dit steeds moet worden beoordeeld voordat er een nieuwe ontheffing wordt verleend.

bron:Raad van State