Gedeputeerde Staten van Fryslân (GS)
hebben aan de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) een
ontheffing verleend voor het rapen van kievitseieren. Belangrijkste
wijziging ten opzichte van de vorig jaar door de rechter geschorste
ontheffing is de beperking van de raaptijd. Leden van de BFVW mogen
nu tot en met 31 maart kievitseieren rapen op terreinen waar dat is
toegestaan. GS hebben berekend dat zelfs wanneer in die periode
alle eieren die door kieviten worden gelegd ook worden geraapt, nog
wordt voldaan aan de eisen die gelden op grond van de
Vogelrichtlijn.

Na de voorzieningenrechter heeft nu ook de
meervoudige kamer van de rechtbank de argumenten die de
Faunabescherming hiertegen heeft aangevoerd, afgewezen. De
contra-expertise waar de Faunabescherming mee is gekomen, heeft ook
de rechtbank er niet van overtuigd dat de berekeningen van GS niet
kloppen. Ook het argument dat het dermate slecht gaat met de kievit
in Fryslân dat de ontheffing voor het rapen van eieren niet
zou mogen worden verleend, is door de rechtbank verworpen.

bron: Rechtbank Leeuwarden