Netwerkbedrijven en handels- en/of
productiebedrijven in de energiesector zullen niet langer onderdeel
van één bedrijf mogen zijn Dit schrijft minister
Maria van der Hoeven van Economische Zaken in een brief aan de
Tweede en Eerste Kamer.

Het groepsverbod, waardoor netbeheerders
en producenten/handelaren in energie geen deel meer mogen uitmaken
van één bedrijf, treedt per 1 augustus 2007 in
werking. Na inwerkingtreding van dit artikel in de wet hebben de
bedrijven twee en een half jaar de tijd om het onafhankelijke
netbeheer te effectueren.

Minister Van der Hoeven baseert haar
besluit op een trend die in haar ogen zichtbaar is geworden sinds
het aannemen van de motie Doek/Sylvester c.s. in de Eerste Kamer in
november 2006, waarin de inwerkingtreding van het groepsverbod van
de Wet Onafhankelijk Netbeheer werd gekoppeld aan het in gevaar
komen van het publieke en onafhankelijke netbeheer. De minister
wijst erop dat bedrijven onmiskenbaar een (internationale)
strategie ontwikkelen op hun commerciële activiteiten, waarvan
de netten integraal onderdeel uitmaken. Geïntegreerde
bedrijfsvoering betekent dat de aansturing van het netwerk
onderdeel is van bredere strategische en commerciële
afwegingen. Het belang van publiek en onafhankelijk netbeheer
concurreert dan met andere belangen. Juist vanwege de
groepsstructuur kunnen schulden van groepsmaatschappijen leiden tot
een beroep op de dividendstroom van de netbeheerder. Het risico op
de netten kan dus niet worden uitgesloten. De minister wil
negatieve invloeden van commerciële activiteiten op het
netbeheer nu tegengaan onder het motto: voorkomen is beter dan
genezen.

Van der Hoeven spreekt in haar Kamerbrief
ook uit dat ze de netbeheerder ten principale ziet als een publieke
ondernemer en de opbrengst van de netten als publieke middelen.

Met haar brief stuurt de minister ook het
Koninklijk Besluit waarmee de inwerkingtreding van het wetsartikel
ten aanzien van het groepsverbod bij de beide Kamers wordt
voorgehangen. Ook de rapportages van de energietoezichthouder
NMa/DTe die de minister bij haar besluit heeft betrokken, zijn
meegezonden. In de rapportage publiek en onafhankelijk netbeheer
constateert de toezichthouder dat de bedrijven voldoen aan de
huidige wettelijke eisen in strikte zin. Maar binnen de huidige
opzet bestaat het risico dat , wanneer de netbeheerder in de
toekomst investeringen wil verrichten, de holding mogelijk niet aan
haar financiële verplichtingen kan voldoen. Inwerkingtreding
van het groepsverbod leidt ertoe dat operationele onafhankelijkheid
van het netbeheer op de sterkst mogelijke manier geborgd is. De
noodzaak van toezicht op mogelijke bevoordeling vanuit het
netbeheer naar andere onderdelen van de holding vervalt dan ook.
Dit maakt het toezicht eenvoudiger. In de rapportage met betrekking
tot de Indaver transactie door het energiebedrijf Delta constateert
de NMa dat de overname op dit moment geen gevaar oplevert voor
publiek en onafhankelijk netbeheer. Wel constateert de
toezichthouder dat de netbeheerder van Delta afhankelijk is van de
holding voor investeringen in de netten. Meer overnames van
bedrijven met commerciële activiteiten kunnen leiden tot
risico’s voor het netbeheer.

bron:EZ