Op 30 mei is het project Ontwikkeling Gebiedsvisie Midden-Delfland officieel van start gegaan met de uitnodiging aan vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen in het gebied om deel te nemen aan de conferentie 'Midden-Delfland 2025'. Deze vindt plaats op 8, 9 en 10 september 2005. Tijdens deze conferentie stellen de deelnemers een visie voor het gebied Midden-Delfland op. Zij formuleren de daaruit voortkomende noodzakelijke acties, projecten en programma's en bepalen welke onderlinge samenwerking bij de uitvoering wenselijk en noodzakelijk is. Naar verwachting nemen ongeveer 70 vertegenwoordigers van verschillende overheden, belangengroepen, agrariërs, bewoners, gebruikers, verenigingen etc. etc. aan de conferentie deel. 
 

Met dit project neemt de gemeente Midden-Delfland het initiatief om een visie te ontwikkelen voor Midden-Delfland. Het Midden-Delfland gebied is een uniek open landschap in de Zuidvleugel van de Randstad. Mede dankzij de Reconstructiewet is het gebied de afgelopen decennia goed bewaard gebleven. In die periode is voor meer dan 200 miljoen geïnvesteerd, ondermeer voor het versterken van de landbouw en het ontwikkelen van natuur- en recreatiegebieden.  
In de Zuidvleugel steekt Midden-Delfland af ten opzichte van het verstedelijkte gebied. Het is hà©t groene open gebied tussen de Haagse regio, het Rijnmondgebied en het Westland met een speciaal cultuurhistorisch karakter. Als zodanig biedt het een fundamentele bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving van de 1,5 mln. bewoners in de regio.Tegelijkertijd staat Midden-Delfland steeds meer onder druk. Onder andere door een afnemend perspectief voor de veehouderij, de economische en landschappelijke drager van het gebied.  
De Reconstructiewet loopt af in 2008. Dit maakt het extra noodzakelijk opnieuw stil te staan bij de vraag hoe Midden-Delfland zich in de toekomst tot een sterk(r) landschap kan blijven ontwikkelen voor de Zuidvleugel van de Randstad? Tot een open, dynamisch gebied met een eigen identiteit en nieuwe sterke economische dragers.  
 
Het realiseren van deze opgave kan niet zonder de inbreng van alle belanghebbende partijen bij Midden Delfland. Kennis, ervaringen, middelen, belangen en gezag zijn immers onder veel partijen verspreid aanwezig. Daarmee beslissen velen met hun activiteiten over de toekomstige ontwikkeling van het gebied. De gemeente Midden-Delfland is ervan overtuigd dat gezamenlijke visieontwikkeling de onderlinge afstemming en uitvoering van acties en projecten om Midden Delfland te versterken, zal vergemakkelijken en versnellen. Participatie vanaf het begin maakt iedereen 'aandeel-nemer' van het gebied. 
 
bron:Gemeente Midden Delfland