Na de provincie Friesland, het Waterschap Friesland en een aantal
Friese gemeenten heeft nu ook het bedrijfsleven in Noord Nederland
geprotesteerd tegen de strenge bescherming die de minister van verkeer
en waterstaat voor de waddenzee wil invoeren.
De Kamers van Koophandel van Groningen, Friesland en Noord-west-Holland
pleiten samen met LTO-Noord voor de status van ´sterk veranderd water'
voor de Waddenzee. De provincie Friesland en het waterschap Friesland
hadden zich eerder al uitgesproken voor deze status. Ook de Raad voor
de Wadden en de Vereniging van Waddengemeenten hebben voor deze status
gepleit. De minister van verkeer en waterstaat kiest echter voor de
status van ´natuurlijk water'. De Nederlandse overheid moet de
´Europese Kaderrichtlijn Water' invoeren. 

Alle wateren
krijgen een status. De regering kan kiezen uit drie mogelijkheden,
kunstmatig, sterk veranderd of natuurlijk. Bij iedere status horen
bepaalde normen voor de waterkwaliteit. Dat bepaalt welke maatregelen
genomen moeten worden om het water chemisch en ecologisch aan die
normen te laten voldoen. Aan ´natuurlijke wateren' worden de hoogste
eisen gesteld, die gelden als resultaatverplichting waarvan niet
afgeweken mag worden.

De minister kiest ervoor de Waddenzee de status van ´natuurlijk water' te geven.
Dit
zal volgens het bedrijfsleven leiden tot vergaande beperkingen in het
gebruik van de Waddenzee. Er staan dus grote economische belangen op
het spel, temeer omdat de Kaderrichtlijn geen mogelijkheid biedt om de
chemische en ecologische doelen
voor ´natuurlijke wateren' te
versoepelen. De Kamers van Koophandel en LTO-Noord bepleiten in een
brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en
Waterstaat dat de minister alsnog kiest voor de status van ´sterk
veranderd water' voor de Waddenzee. In de visie van de briefschrijvers
kent de Waddenzee een sterk veranderd karakter door de menselijke
activiteiten die dit gebied vorm gegeven hebben. Er is sprake van een
belangrijk economisch gebruik waar veel werkgelegenheid mee gemoeid is.

Het Duitse bedrijfsleven heeft een soortgelijk pleidooi gevoerd.
De
toezegging van de minister dat de status ´natuurlijk water' geen
beperkingen oplegt aan het huidige gebruik, wordt door het
bedrijfsleven niet reëel geacht. De Kaderrichtlijn biedt daarvoor
namelijk geen ruimte.

Aanwijzing van de status ´sterk veranderd
water' voorkomt volgens de briefschrijver grote economische beperkingen
met onvoorzienbare financiële, maatschappelijke en juridische
consequenties. Bovendien geldt dat de Kaderrichtlijn op termijn wel
naar boven bijgesteld kan worden, maar is verlaging van de status en
doelstellingen niet mogelijk.