Naast een hogere arbeidsdeelname van vrouwen, wordt ook maatschappelijke participatie doelstelling van het emancipatiebeleid. Dat is nodig, omdat (nog) niet iedereen in staat is een zelfstandig bestaan op te bouwen en economische zelfstandigheid te bereiken. Dit heeft meestal te maken met een laag opleidingsniveau. Verder belemmert gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en samenleving vooral vrouwen uit etnische minderheden.

Bij maatschappelijke deelname gaat het om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in buurt of school, gastouderschap of actief lidmaatschap van een vereniging. Op deze manieren kunnen vrouwen kennis en vaardigheden ontwikkelen en daarmee hun rol in opvoeding en schoolprestaties van hun kinderen versterken. Zo legt grotere participatie nu de basis onder maatschappelijk succes van de volgende generatie volwassenen.

Dit staat in de Evaluatie Meerjarenbeleidsplan Emancipatie waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens coördinerend bewindspersoon voor Emancipatiebeleid. De notitie schetst op hoofdlijnen wat er in de periode 2000-2005 op emancipatiegebied is bereikt en gaat in op de beleidsprioriteiten voor de periode 2006-2010.

Hoewel er de afgelopen vijf jaar flinke vooruitgang is geboekt, is er nog volop werk te doen. Kern van het emancipatiebeleid blijft dat meer vrouwen meer uren gaan werken en dat hun talenten en kwaliteiten beter worden benut. Meer vrouwen worden zo economisch zelfstandig en oudedagsvoorzieningen en zorg blijven betaalbaar in een vergrijzende samenleving. Daarnaast zijn ook grotere veiligheid en meer invloed van vrouwen op besluitvorming hoofddoelstellingen van het emancipatiebeleid.

De ministerraad heeft De Geus gemachtigd de notitie naar de Tweede Kamer te sturen. Op dat moment wordt deze openbaar. 

bron:SZW