Verloskundigen kunnen helpen
kindermishandeling te signaleren en aan te pakken. Dat stelt de
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), die
daarom een Meldcode kindermishandeling heeft opgesteld. De Meldcode
kindermishandeling is woensdag 13 juni aangeboden aan André
Rouvoet, de minister voor Jeugd en Gezin.

Zoals in eerdere berichten op de website
en in het Weeknieuws vermeld, is de LHV met de tandartsen en de
fysiotherapeuten in gesprek over de verbetering van
informatieuitwisseling. De LHV is van mening dat kindermishandeling
in een eerder stadium moet en kan worden gesignaleerd en dat
hulpverlening beter moet worden gecoördineerd. Belangrijke
stap in de goede richting is de oprichting van nieuwe Centra voor
Jeugd en Gezin waarin ook de Advies- en meldpunten
kindermishandeling zouden moeten worden geïncorporeerd. Ook
dient deskundigheidsbevordering ontwikkeld te worden voor het
herkennen van signalen van kindermishandeling. Het kabinet heeft
inmiddels aangegeven aandacht te gaan besteden aan
deskundigheidsbevordering voor de herkenning en bestrijding van
kindermishandeling.

Ook de KNOV benadrukt het belang van een
vroege signalering door het opstellen van een Meldcode
kindermishandeling. Door frequente controles tijdens de
zwangerschap en huisbezoeken tijdens de bevalling en aan het
kraambed krijgt de verloskundige een goed beeld van de
gezinssituatie van de vrouw die ze begeleidt. Die ziet haar in veel
gevallen ook als vertrouwenspersoon, waardoor zij signalen van
kindermishandeling kan opvangen. De Meldcode geeft aan wat een
verloskundige moet doen bij vermoedens van kindermishandeling.
Daarbij is samenwerking met huisartsen, consultatiebureaus en
kraamverzorgenden volgens de KNOV van groot belang.

bron:KNOV