Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu
Flevoland hebben de eerder voorgestelde alternatieve uitvliegroute
voor luchthaven Lelystad laten onderzoeken. Deze nieuwe
uitvliegroute, de Oostroute, blijkt technisch vliegbaar en is
daarmee een uitstekend alternatief voor de nu voorgestelde
vliegroute over de Oostvaardersplassen. Dat betekent dat niets meer
in de weg staat om de Oostroute als volwaardig alternatief in de
milieueffectrapportage voor de luchthavenuitbreiding op te
nemen.

Er is een alternatief voor de vliegroute
over de Oostvaardersplassen, zoals in december vorig jaar in de
plannen voor luchthaven Lelystad gepresenteerd. Dit blijkt uit een
onderzoek dat is gedaan door onderzoeksbureau TO70 in opdracht van
Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Flevoland. Dit alternatief, de
Oostroute, houdt in dat vliegtuigen vanaf luchthaven Lelystad in de
toekomst niet rechtsaf over de Oostvaardersplassen zullen
opstijgen, maar linksom vliegen waarbij zowel stedelijk als
natuurgebied worden ontzien. Dit alternatief is tot op heden om
onduidelijke redenen niet meegenomen in de milieueffectrapportage
voor de uitbreiding van de luchthaven. Staatsbosbeheer en Natuur en
Milieu Flevoland vinden dat op basis van deze nieuwe bevindingen
niets meer in de weg staat om dat wel te doen.

De Oostvaardersplassen is een gerenommeerd
natuurgebied, met een internationale status. Voor de natuur en voor
de uitstraling van Flevoland onmisbaar. Voor een dergelijk gebied
geldt het voorzorgprincipe: bij twijfel niet doen. Het kan niet
worden uitgesloten dat vliegverkeer significante verstoring in het
stiltegebied Oostvaardersplassen veroorzaakt. De
Oostvaardersplassen verdienen het dat de Oostroute serieus en
volwaardig op effecten voor natuur en milieu wordt onderzocht in de
milieueffectrapportage. Tegelijkertijd dienen de effecten van de
route over de Oostvaardersplassen beter te worden onderzocht.
Alleen dan kan een goede en eerlijke afwegingen tussen de
verschillende belangen worden gemaakt.

De Oostroute is technisch haalbaar en
lijkt twee vragen op te leveren, die eveneens in de
milieueffectrapportage nader moeten worden onderzocht. Er kan ten
eerste een conflict ontstaan tussen stijgend en landend
vliegverkeer ten zuidwesten van luchthaven. Bij goede afstemming
daartussen en onder begeleiding van een adequate
luchtverkeersleiding, zal dit echter geen problemen op leveren. Ten
tweede kunnen de vliegtuigen over de Oostroute langer worden
gehoord boven Flevoland. De mogelijke verstoring die dit oplevert
is echter precies wat in de milieueffectrapportage beter moet
worden uitgezocht.

bron:Staatsbosbeheer