Natuur en Milieu Flevoland en
Staatsbosbeheer vinden de nieuwe vliegroutestructuur voor
luchthaven Lelystad, zoals deze dinsdag 12 december door het
ministerie van V&W aan provincie Flevoland is gepresenteerd,
een gemiste kans. De nieuwe routes zijn weliswaar een verbetering
ten opzichte van de routes zoals ze voor de luchthaven zijn
vastgelegd in de PKB 2004 van het Rijk. De nieuwe
vliegroutestructuur is overzichtelijker en vermijdt stedelijk
gebied. Maar ten onrechte zijn daarbij niet de Oostvaardersplassen
ontzien. De mogelijkheden daartoe zijn volgens beide organisaties
wel aanwezig. Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Flevoland vinden
dit een grote omissie.

De Oostvaardersplassen is een gerenommeerd
natuurgebied met een internationale status. Voor de natuur en voor
de uitstraling van Flevoland onmisbaar. Dan is het een grote
vergissing om de Oostvaardersplassen in de nieuwe
vliegroutestructuur voor luchthaven Lelystad niet te ontzien.
Immers het ontzien van stedelijk gebied betekent nu een afwenteling
van lasten naar de Oostvaardersplassen. De vliegtuigen van het type
Boeing 737 zullen dit internationaal beschermde natuurgebied op
grotere hoogte kruisen dan in het vorige ontwerp, maar ze zullen
het natuurgebied nog steeds op een hoogte van 1 kilometer passeren.
Rust en stiltebeleving in het gebied worden hierdoor ernstig
aangetast. Ook is nog niet met zekerheid vastgesteld dat de
vliegtuigen op deze hoogte geen verstorend effect hebben op vogels
en zoogdieren. In de Oostvaardersplassen leven een aantal zeer
verstoring gevoelige vogels, zoals de zeearend die dit jaar voor
het eerst succesvol heeft gebroed.

In de huidige vliegroutestructuur
ontbreekt bovendien een goed alternatief, de zogenaamde Oostroute,
die zowel stedelijk gebied als kwetsbare natuurgebieden ontziet.
Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Flevoland kunnen en willen deze
toenemende verstoring in de Oostvaardersplassen niet accepteren.
Zij blijven aandringen op een onderbouwde beoordeling van de
verwachte overlast en een verdere uitwerking van mogelijke
alternatieven. Daarbij hoort ook het op een grotere hoogte brengen
van de aanvliegroutes naar de luchthaven.

bron:Staatsbosbeheer