(Persbericht) Woensdag 15 september om 1 uur is er een open dag op het Havep Terrein. Ingang Tafelbergstraat
U bent van harte uitgenodigd.

Vroegmiddeleeuwse nederzetting ontdekt in Korvel.
Korvel oudste deel vanTilburg

Tijdens archeologisch onderzoek in het centrum vanTilburg is een grote middeleeuwse nederzetting uit de 8e tot 11e eeuw ontdekt. Denederzetting plaatst de middeleeuwse bewoning van het stadsgebied van Tilburg drie eeuwen terug in de tijd en werpt een volledig nieuw licht op de vroegste geschiedenis van de stad. Het archeologisch onderzoek vindt plaats op het
voormalig HaVeP-terrein .

De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van 150 woningen (eerste fase) op het vier ha grote terrein. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het opgravingsbedrijf ARCHOL BV (Leiden) in opdracht van de ontwikkelaar Volker Wessels BV en met medewerking van de gemeente Tilburg.

Lange bewoningsgeschiedenis
Het onderzoeksgebied kent een lange bewoningsgeschiedenis die opklimt tot in de Steentijd.
Sporen van een boerenerf uit de Bronstijd (2000 - 800 vChr), een klein grafveldje uit de
IJzertijd (500 - 15 vChr) en vondsten uit de Romeinse tijd (15 vChr - 450 nChr) markeren de verschillende fasen in de bewoningsgeschiedenis. Na de Romeinse tijd blijft het gebied tot in het begin van de 8e eeuw waarschijnlijk onbewoond. Daarna ontstaat een grote nederzetting die tot in de 11e eeuw bewoond blijft. Mogelijk dat de bewoning zich vervolgens verplaatst naar de locatie van het latere Korvel. In de late middeleeuwen en daarna wordt het terrein gebruikt als akkergebied. Rond 1900 werd de textielfabriek Van Puijenbroek (HaVeP) op het terrein gebouwd.

Karolingische Ottoonse nederzetting
De vroegmiddeleeuwse nederzetting op het HaVeP-terrein beslaat een oppervlakte van minstens 1 ha en bestaat uit een dichte concentratie van tientallen gebouwplattegronden.Hiermee wijkt de nederzetting af van de gebruikelijke bewoning uit deze periode die meestal bestaat uit verspreid liggende boerenerven. Verder valt op dat het aangetroffen aardewerk voor een belangrijk deel bestaat uit importmateriaal uit de Rijnstreek. De omvang van de bewoning, de dichte concentratie van gebouwen en het importaardewerk wijst op een bijzondere nederzetting, mogelijk met een elite-karakter. De vondst van een fragment van een versierd benen voorwerp en een zilveren munt past in dit beeld

Nieuwe inzichten
De teruggevonden nederzetting plaatst de middeleeuwse bewoning van het stadsgebied drie eeuwen terug in de tijd en werpt een volledig nieuw licht op de vroegste geschiedenis van Tilburg. Tot nu werd aangenomen dat de bewoning startte rond de Heikese kerk in de loop van de 12e eeuw.De lange bewoningsgeschiedenis van het HaVeP-terrein en het bijzondere karakter van de vroegmiddeleeuwse nederzetting laten zich ten dele verklaren door de landschappelijke en verkeersgeografische situatie. Het onderzoeksgebied ligt op een smalle dekzandrug die aan de west- en oostzijde wordt begrensd door laaggelegen, nat gebied. De bewuste dekzandrug was vanouds, mogelijk zelfs vanaf de prehistorie een van de weinige landschappelijke passages in Midden-Brabant waarlangs van zuid naar noord kon gereisd worden. Deze passage vormde in de middeleeuwen een belangrijk onderdeel van een landweg die vanuit Antwerpen naar het noorden liep, richting Vught bij Den Bosch.