Nederland is meer gediend met een minister
van Onderwijs en Leven Lang Leren, dan met een minister van
Onderwijs, Jeugd en Gezin. Dat stelt Theo Bovens, voorzitter van
het College van bestuur van de Open Universiteit Nederland,
vanmiddag in zijn nieuwjaarsboodschap. Bovens is ook voorzitter van
CDA Limburg en kroonlid van de SER. Hij stelt vast dat de actuele
ontwikkelingen zoals het afketsen van een akkoord in de SER over
het ontslagrecht en de kabinetsformatie niet bijdragen aan de
kennissamenleving die door alle sociale en politieke partijen wordt
nagestreefd.

Het leven lang leren is voor Europa van
levensbelang. Het leek in Nederland leek de goede kant op te gaan:
de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken stelden een
tijdelijke projectdirectie Leren en Werken in. Enige miljoenen aan
subsidies werden de afgelopen twee jaar besteed aan het stimuleren
van scholing van mensen die het onderwijs hadden verlaten. Onder
leiding van de huidige informateur Herman Wijffels werkte de
Sociaal Economische Raad aan een Middellange Termijn Perspectief,
waarin leven lang leren ruime aandacht kreeg. Deel
één van dit MLT werd door de unanieme SER in oktober
aangenomen. Deel 2, dat handelde over het ontslagstelsel én
het onderwerp leven lang leren liep net voor Kerst schipbreuk.
Werkgevers en werknemers konden over het ontslagstelsel geen
overeenstemming bereiken. Bovens betreurt het dat daardoor ook geen
akkoord over scholing tot stand kwam. Hij roept de sociale partners
in de SER op om de koppeling tussen de thema's ontslagstelsel en
scholing los te laten en op zeer korte termijn de onderhandelingen
over een advies over leven lang leren en scholing te hervatten.
Wellicht is men met een dergelijk advies nog op tijd voor het
nieuwe regeerakkoord. Herman Wijffels was voorzitter van het
Nationaal Initiatief Leven Lang Leren. Een unaniem SER-advies
hierover zal hij ongetwijfeld steunen.

Een andere zorg heeft Theo Bovens ten
aanzien van de positie van de nieuwe minister van onderwijs. In een
formatie waarin CDA en ChristenUnie een prominente rol spelen, zal
er ongetwijfeld worden gekoerst op een ministerie van Jeugd en
Gezin. Logisch is dat dit wordt gekoppeld aan het ministerie van
Onderwijs. Daarmee wordt de focus van Onderwijs nog meer op het
initiële onderwijs gericht. Het belang van leven lang leren
kan dan snel ondersneeuwen. De Britten kennen tegenwoordig een
minister voor 'Education and Lifelong Learning'. Bovens adviseert
de toekomstig formateur om ook in Nederland te kiezen voor de titel
'Minister van Onderwijs en Leven Lang Leren'. Dat zou recht doen
aan het groeiend belang van leven lang leren bij de investeringen
in de Nederlandse kenniseconomie.

bron:Open Universiteit