Het college van B&W van de gemeente
Amsterdam heeft ingestemd met het organisatieontwerp van het
Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV, voorheen
‘OV-politie’) en met het implementatieplan voor de
invoering. Het VOV zal meereizen met de trams, bussen en
metro’s en opvallend aanwezig zijn in en rond stations in
Amsterdam. Het team zal toezicht houden en incidenten afhandelen,
om op deze manier de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te
vergroten.

Het VOV wordt zo spoedig mogelijk na 1
januari opgericht. De streefdatum van 1 januari kan niet meer
worden gehaald, vanwege de langere tijd die de adviezen van de
ondernemingsraden van de betrokken partijen vergden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken
heeft recentelijk laten weten dat de naam ‘OV-politie’
op grond van het merkenrecht niet meer gehanteerd mag worden,
vandaar dat nu de naam ‘Veiligheidsteam Openbaar
Vervoer’ wordt gebruikt.

Waarom een Veiligheidsteam Openbaar
Vervoer?

Het VOV is een van de belangrijkste
instrumenten om de sociale veiligheid in en rond het openbaar
vervoer in Amsterdam te vergroten. Door de bundeling van taken en
informatiegestuurd werken zal er slagvaardiger en zichtbaarder
kunnen worden opgetreden. De oprichting van het VOV zorgt voor een
heldere taakverdeling tussen politie en vervoerders: Toezicht en
handhaving van de openbare orde is een taak van het VOV, de
vervoerders blijven verantwoordelijk voor onder andere de
kaartcontrole en schone en hele stations en vervoermiddelen. De
heldere taakverdeling en bijbehorende kleding zorgen ook voor meer
herkenbaarheid bij de reizigers.

Organisatie

Er komen uiteindelijk 150 mensen te werken
bij het VOV. De dagelijkse coordinatie is in handen van de politie.
Het VOV zal op termijn bestaan uit 67 politiemedewerkers en 84
BOA+ers (bijzondere opsporingsambtenaren met speciale bevoegdheden)
gaan werken. De BOA+ers gaan van het GVB over naar de dienst
Stadstoezicht.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van het VOV zijn op te
delen in grofweg drie gebieden. Ten eerste zal het VOV surveillance
taken uitvoeren gericht op het behandelen van niet spoedeisende
incidenten. Ten tweede zal het team structureel worden ingezet om
werkzaamheden te verrichten die zijn opgenomen in de convenanten
Stationseiland en Hotspot 2. Ten ten derde zal ze projectmatig
werken, waarbij te denken valt aan gerichte acties tegen
zakkenrollen of aanwezigheid bij evenementen.

Werkwijze

In de startfase werkt het VOV
incidentgestuurd, net als de in de huidige situatie. Na verloop van
tijd zal het VOV overschakelen op een informatiegestuurd werkwijze.
Door middel van een informatiesysteem krijgen de medewerkers dan de
gegevens over op welke plaatsen en op welk tijdstip ze aanwezig
dienen te zijn. Hierdoor is het VOV daar waar ze het meest nodig
is. Bij spoedeisende incidenten zal de reguliere politie (het
wijkteam) optreden. Tussen de vervoerder en de reguliere politie
worden afspraken gemaakt over de reactietijden en opvolging bij
spoedeisende meldingen.

Adviezen Ondernemingsraden

Aan de ondernemingsraden van het GVB, de
Politie en Stadstoezicht is advies gevraagd over de vorming van het
VOV. De OR van Stadstoezicht is positief. De OR van het GVB heeft
binnen haar adviestermijn geen advies uitgebracht. De OR van de
Politie maakt binnenkort haar standpunt kenbaar. Naar aanleiding
van de bezwaren die naar voren zijn gebracht, is besloten de
informatiegestuurde werkwijze gefaseerd en in nauw overleg met de
OR van Stadstoezicht en de Politie in te voeren. Ook is afgesproken
de reactietijden in de beginfase frequent te monitoren.

Verdere procedure

Het besluit over de oprichting van het VOV
wordt op 6 december aan de raadscommissie voorgelegd en op 20
december aan de gemeenteraad. Met het ROA wordt een convenant
opgesteld over de herschikking van middelen. Na anderhalf jaar zal
het functioneren van het VOV geëvalueerd worden.

bron:Politie Amsterdam-Amstelland