Het afschaffen van de huidige Landslaag van de Nederlandse Antillen is
voor de Nederlandse regering onder voorwaarden bespreekbaar. De
voorwaarden hebben betrekking op het bestuur, de kwaliteit van de
rechtsorde en de openbare financiën. Ook zal de rol van het Koninkrijk
meer invulling moeten krijgen.
Dit zijn de belangrijkste elementen van de kabinetsreactie op het
rapport Jesurun over de bestuurlijke en financiële verhoudingen op de
Nederlandse Antillen, waarmee de ministerraad op voorstel van minister
de Graaf voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft
ingestemd.

Het kabinet beoordeelt de aanbevelingen van de werkgroep vanuit een
aantal uitgangspunten. Zo blijft het Nederlandse kabinet streven naar
maximale bevoegdheden voor de eilandgebieden, minimale bevoegdheden
voor het boveneilandelijke niveau en cruciale bevoegdheden voor het
Koninkrijk.

Nederland hecht zeer aan een goede kwaliteit van de rechtsorde, het
bestuur, de openbare financiën en aan een krachtige
Koninkrijksstructuur. De aanbevelingen van het rapport Jesurun zijn
daarom beoordeeld aan de hand van een aantal randvoorwaarden, die ook
gelden voor de besprekingen met de eilandgebieden en het Land
Nederlandse Antillen. De belangrijkste zijn:
- een nieuwe structuur is werkbaar voor het Koninkrijk en maakt slagvaardige besluitvorming mogelijk;

- bestaande Koninkrijksaangelegenheden blijven gehandhaafd;
- de landen van het Koninkrijk voldoen aan hun internationale verplichtingen;
- er is adequaat toezicht vanuit het Koninkrijk;
- wetgeving is van goede kwaliteit en uniform;
- er is een goed en onafhankelijk rechtssysteem;
- de integriteit van bestuur is gewaarborgd;
- het financieel beheer is op orde en de begroting is structureel in evenwicht;
- er zijn robuuste boveneilandelijke voorzieningen, die in de
samenwerking tussen de eilanden wordt verankerd en recht doet aan de
Koninkrijksverantwoordelijkheid.

Het kabinet heeft ervoor gekozen in dit stadium te volstaan met de
formulering van een aantal inhoudelijke uitgangspunten als reactie op
het rapport van de commissie Jesurun. Dit met het oog op de
besluitvorming aan Antilliaanse zijde. Daar zal op 24 januari 2005 een
topoverleg tussen de eilanden plaatsvinden met als doel een standpunt
over het rapport in te nemen. Het kabinet wil voorkomen dat de
discussie op de Nederlandse Antillen zich richt op een uitgewerkt
Nederlands standpunt in plaats van op de aanbevelingen van het rapport
Jesurun. Om diezelfde reden zal ook minister Gibson (Constitutionele
Zaken) niet và³à³r 24 januari met een standpunt namens de Antilliaanse
regering komen.

Minister de Graaf heeft een brief over het vervolg op het rapport van
de commissie Jesurun naar de Tweede Kamer en naar de regeringen van de
Nederlandse Antillen en Aruba gestuurd.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken