Nederland heeft er op aangedrongen dat er geen historisch vervuild
sediment (Altlasten) wordt verspreid waarvan de concentraties
Hexachloorbenzeen (HCB) vallen boven de grenswaarden die zijn
afgesproken in de Rijn commissie. Duitsland deelde mee dat alleen vers
sediment wordt gebaggerd. De organisatie die verantwoordelijk is voor
de uitvoering garandeert dat er geen baggerspecie op stroom wordt gezet
die meer vervuild is met HCB dan het rivierslib dat dagelijks met het
water in de Rijn getransporteerd wordt. Duitsland heeft aangegeven dat
op grond hiervan geen negatieve effecten te verwachten zijn op
Nederlands grondgebied. Bagger met hogere concentraties HCB zal worden
opgeslagen in een depot bij de stuw. Bovendien zijn er aanvullende
afspraken gemaakt over een versterkte monitoring van HCB vervuiling in
de Rijn tot en met Lobith voor de duur van het project. Nederland
krijgt directe inzage over de gebaggerde hoeveelheden materiaal, de
kwaliteit en de verspreiding ervan.
 
 
Begin deze week is in Duitsland, onder gecontroleerde
omstandigheden,  begonnen met het op stroom zetten van
baggerspecie bij de stuw Iffezheim in de boven-Rijn.  
Op 23 december 2004 heeft een Nederlandse delegatie van VenW op het
Bundesministerium fà¼r Verkehr (BMVBW) in Bonn, in een constructieve
sfeer, standpunten gewisseld over het Duitse voornemen en de zorgen die
hierover in Nederland bestaan.  
Enkele maanden geleden heeft Nederland in de Commissie ter Bescherming
van de Rijn  (ICBR) kennis genomen van de Duitse plannen om bij de
stuw in de Rijn nabij Iffezheim een grote hoeveelheid vervuilde
baggerspecie in de Rijn te verspreiden. De vaarwegbeheerder in
deelstaat Baden-Wà¼rtemberg gaat zo'n 335.000 m3  baggerspecie op
stroom zetten. Dit materiaal is vervuild met HCB dat oorspronkelijk
voortkomt uit lozingen in de bovenloop van de Rijn in de periode
1960-1985 (altlast). Tussen 1986 en 2004 is ca. 3 miljoen m3 vervuild
slib bij de stuw Iffezheim gebaggerd en opgeslagen in nabijgelegen
depots (mole). HCB is aangewezen als prioritair gevaarlijke stof onder
de Kaderrichtlijn Water en is een probleemstof in de Rijn. Om deze
reden zijn in ICBR kader al eerder afspraken gemaakt over het
verspreiden van vervuilde baggerspecie.   
 
Nederland heeft aangedrongen om op korte termijn een internationaal
sedimentmanagementplan op te stellen dat gaat voorzien in het saneren
van alle historisch verontreinigde waterbodems op hot spots in de
Rijnlidstaten. Hierover is overeenstemming bereikt. Aldus wordt
invulling geven aan de waterkwaliteit doelen uit de Kaderrichtlijn
Water en wordt voorzien in het verder vastleggen van afspraken en
regels met betrekking tot regulier vaarwegonderhoud.  

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular