Gemeenten mogen voortaan bijzondere bijstand verstrekken aan mensen die gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Daarmee kunnen gemeenten voorkomen dat patiënten in financiële problemen raken. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil hiervoor de Wet werk en bijstand aanpassen. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen die minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens Van Hoof en minister Donner (Justitie) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens de huidige bijstandswet is het niet toegestaan om ‘degene die rechtens zijn vrijheid is ontnomen’ bijstand te geven. Zo voorkomt de wet dat mensen die bijvoorbeeld een gevangenisstraf uitzitten en geen kosten maken voor levensonderhoud een uitkering krijgen. Onbedoeld effect is echter dat sommige psychiatrische patiënten bij een gedwongen opname in de knel komen. Ze kunnen bijvoorbeeld de premie voor hun zorgverzekering niet meer betalen waardoor ze onverzekerd raken. De aanpassing van de wet geldt alleen voor deze laatste groep.

Gemeenten voeren de bijzondere bijstand uit. Zij mogen zelf beslissen hoe hoog de uitkering moet zijn. Op die manier kunnen ze de regeling goed afstemmen op de persoonlijke omstandigheden van degene die bijzondere bijstand aanvraagt. De hoogte van de uitkering kan afhangen van de hoogte van de ziektekostenpremie, huisvestingskosten en andere persoonlijke uitgaven.

Staatsecretaris Van Hoof wil het wetsvoorstel zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer aanbieden. Vooruitlopend op de wetswijziging mogen gemeenten al bijzondere bijstand aan de doelgroep verstrekken. Naar schatting komen 4200 mensen die gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrische kliniek, in aanmerking voor bijzondere bijstand. Gemeenten worden voor deze bijzondere uitgaven gecompenseerd.

bron:SZW