Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag de verkeersongevalcijfers over 2005 bekend gemaakt. In vergelijking met 2004 zijn er ruim 7% minder doden gevallen in het verkeer, namelijk 817 ten opzichte van 881 het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van  de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het CBS. Na een forse daling in 2004 betekenen de nieuwste cijfers een voortzetting van de dalende lijn.

De daling van de verkeersdoden in 2004 en 2005 zijn voor de minister aanleiding om de doelstelling voor 2010 ten aanzien van het maximaal aantal verkeersdoden aan te scherpen.
De doelstelling van maximaal 900 verkeersdoden, zoals die in de Nota Mobiliteit is opgenomen, is achterhaald door de positieve ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar. De
minister wil daarom een nieuwe doelstelling vaststellen: 750 verkeersdoden in 2010. Zij zal dit voorstel binnenkort doen aan de regionale overheden. Een nieuwe doelstelling kan
namelijk alleen vastgesteld worden met de provincies en stadsregio[FOUT:.]s, omdat deze een belangrijke rol vervullen bij het verkeersveiligheidsbeleid.

Bijzonderheden in de verkeersongevalcijfers
Bij de meeste vervoerwijzen is in 2005 een behoorlijke afname van het aantal verkeersdoden te zien, behalve bij fietsers en voetgangers. De daling is het grootst bij de inzittenden van personenauto's: een afname van 15% (414 in 2004 en 350 in 2005). In 2005 vielen er 21 doden in een bestelauto, in 2004 waren dat 18 doden. Dit is geen afname, maar ten opzichte van de jaren ervoor nog steeds een dalende trend. Onder de motor- en scooterrijders nam het aantal verkeersdoden in 2005 af van 91 naar 78.

Voor brom- en snorfietsen geldt een daling van 87 naar 77. In lijn met deze ontwikkeling berichtten verzekeraars eerder dit jaar dat de schadekans onder deze groep ook spectaculair is afgenomen. De verklaring hiervoor wordt door het schadecentrum voor Verzekeringsstatistiek gezocht in het feit dat brommers op de weg rijden (en niet meer op het fietspad) en de invoering van het brommercertificaat. Onder de fietsers is 1 dode meer gevallen, 181 in 2005 ten opzichte van 180 in 2004. Meer dan de helft van het aantal verkeersdoden valt in de leeftijdsgroep 60-plussers. 15 fietsers overleden ten gevolge van een aanrijding met rechtsafslaande vrachtauto's, in 2004 waren dit er 16. Onder voetgangers is het aantal verkeersdoden gestegen van 77 naar 89. Ook hier vormt het aantal 60-plussers een relatief grote groep. Deze groep vormt daarom voor de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.
Wegcategorie:
Op alle type wegen nam het aantal verkeersdoden af, behalve in absolute getallen op de 30-km en 60-kmwegen. Er vond een stijging plaats van 35 verkeersdoden in 30-km gebieden in 2004 naar 41 in 2005. Dat geldt ook voor 80-km wegen in 2004 (42 verkeersdoden), ten opzichte van 2005 (54 verkeersdoden). Dit heeft te maken met het omzetten van een groot aantal 50-kmwegen naar 30-km zones en 80-km wegen naar 60-km wegen. Relatief gezien, per 30- en 60-km zone, is het aantal slachtoffers de afgelopen jaren gedaald: op de 30/50 km wegen is de daling in totaal 7 procent en op 60/80 km wegen 9 procent. Op 100 km wegen vielen er in 2005 43 verkeersdoden terwijl dit er in 2004 nog 49 waren. Op 120 km wegen bleef het aantal verkeersdoden gelijk (70 verkeersdoden)
Leeftijd:
In vrijwel alle leeftijdsklassen nam in 2005 het aantal verkeersdoden af. De grootste daling is echter te zien in de jongste leeftijdsgroepen (t/m 24 jaar). De daling van het aantal doden onder kinderen van 0-15 jaar is opvallend groot: van 52 verkeersdoden in 2004 naar 35 in 2005. In de leeftijd 16-17 jarigen (beginnende brommerfietsleeftijd) is het aantal ongeveer gelijk gebleven (29 doden in 2005, 28 in 2004). In 2003 waren dat er nog 49. Een grote daling is er bij de 18-24 jarigen (waarin de beginnende autobestuurdersleeftijd valt). Vielen er in 2004 nog 158 doden, in 2005 is dit aantal afgenomen tot 125. Het lijkt er op dat het beginnersrijbewijs, dat in 2002 is ingevoerd, hieraan heeft bijgedragen. Vanaf 2002 is een afname te zien van 208 verkeersdoden naar 125 in 2005 (een afname van 40%).
Verklaring van de daling
De continue aandacht voor verkeersveiligheid die door de diverse samenwerkende partijen zijn ingezet hebben bijgedragen aan deze positieve ontwikkeling. Daarnaast speelt de verbeterde veiligheid van auto[FOUT:.]s een rol. Nadere analyse van de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden kunnen voor een groot deel de positieve ontwikkeling verklaren: Uitbreiding van 30 en 60 km-gebieden: relatief gezien een daling. Door een verdere uitbreiding van deze gebieden kan het effect hiervan alleen nog versterkt worden. In de periode 2002-2005 is er jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar gekomen voor de verbetering van regionale en lokale wegen. De decentrale overheden hebben uit eigen financiering een zelfde bedrag toegevoegd. Verder is er 90 miljoen euro (gelden uit de Gebundelde Doeluitkering voor infrastructurele ontwikkelingen) in de periode 2002-2005 voor 40 % gebruikt voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Uitgaande van de gelijke eigen bijdrage van de wegbeheerder is zodoende jaarlijks 80 miljoen euro extra aan verkeersveiligheid besteed. Deze extra investering heeft circa 36 verkeersdoden en 450 ziekenhuisgewonden bespaard. Uitbreiding van het aantal rotondes in de periode 2001-2005 van 1454 naar 3307. Invoering Bromfiets op de Rijbaan en invoering bromfietscertificaat Verbetering van de voertuigveiligheid. Auto's zijn de afgelopen jaren steeds veiliger geworden, zo zijn bijna alle nieuwe auto"s voorzien van ABS en is de constructie van de auto veiliger geworden. Beter gebruik van autogordels. Onder bestuurders is dit toegenomen van 80% naar 90%, onder passagiers van 79% naar 91% en voor achterpassagiers ruim verdubbeld van 32% naar 69%. De politie heeft meer gecontroleerd op het door rood licht rijden. Op basis van de  erkeersongevallenregistratie blijkt dat het aantal ongevallen met deze toedracht sterk is afgenomen. Invoering trajectcontrole en verbod op radardetectoren (1 km gemiddelde snelheidsreductie leidt tot een daling van 4% van dodelijke ongevallen) Invoering beginnersrijbewijs Voorlichting en campagnes in combinatie met handhaving, waaronder de BOB-campagne, gordelgebruik en kinderzitjes, afstand houden, beter gebruik fietsverlichting
                                             
 
bron:VenW