Den Haag, 28 december 2004. Het college van Opta, de Onafhankelijke
Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft de eerste boetes opgelegd
aan verzenders van spamberichten. Het gaat om spam verzonden per email
en per sms. De hoogste boete is in totaal EURO 42.500. Naast de
bestrijding van Nederlandse spam heeft Opta de afgelopen maanden ook
het initiatief genomen de samenwerking met Europese toezichthouders te
verbeteren.

De thans beboete spammers zijn natuurlijke personen en kleine
ondernemingen, waarvan Opta verder geen persoonsgegevens verstrekt. In
de meeste gevallen bestaan de totale boetes uit afzonderlijke boetes
voor de overtreding van het versturen van spam, het achterwege laten
van de juiste (adres)gegevens van de verzender van het bericht en het
niet opnemen van een afmeldingsmogelijkheid. Opta is in actie gekomen
op basis van klachten die zijn ingediend op de website
www.spamklacht.nl. Naast elektronisch en juridisch onderzoek heeft Opta
een tweetal invallen gedaan om gegevens en apparatuur te vorderen.

De boete van EURO 42.500 is opgelegd aan een persoon die betrokken was
bij vier spamverzendingen. Tweemaal ging het om zelfstandige
spamverzendingen door deze persoon. Onder de naam ´Kolik' werd
opgeroepen medicijnen te kopen en onder gebruik van de naam van de
bekende spambestrijder Rejo Zenger werd het boek Mein Kampf
aangeprezen. De heer Zenger heeft hiervan ook aangifte bij de politie
gedaan.

In twee andere gevallen heeft bovengenoemde persoon spamberichten
verstuurd samen met Groenendaal Uitgeverij BV te Hilversum. Hierbij
ging het om berichten uit naam van ´SNK', waarin werd opgeroepen tot de
aanschaf van cd-rom's voor het maken van offertes en het regelen van
financiële zaken. Daarnaast werd een bericht verzonden uit naam van
´Tekstbureau voor Marketingteksten', waarin werd opgeroepen opdrachten
te verstrekken voor het schrijven van marketingteksten. Opta heeft het
betrokken bedrijf in totaal een boete van EURO 25.000 opgelegd.

In een derde geval is in totaal een boete van EURO 20.000 opgelegd aan
Stichting Yellow Monday, handelend onder de naam ´Purple Friday', te
Etten-Leur, die spam per sms verstuurde. Onder gebruik van de sms-code
3545 werden ongevraagd sms-berichten verzonden, zonder dat de ontvanger
daarvoor toestemming had verleend en zonder dat de juiste adresgegevens
van de verzender werden vermeld. De ontvanger werd per bericht EURO
1,10 in rekening gebracht. Het was bovendien moeilijk voor benadeelden
om van deze sms-berichten af te komen.

OPTA kan alleen spam verzonden in Nederland bestrijden, maar spam is
een internationaal probleem. Daarom heeft Opta in de afgelopen maanden
samen met de Franse privacytoezichthouder CNIL het initiatief genomen
om de Europese samenwerking bij het bestrijden van spam te verbeteren.
Hiertoe is een samenwerkingsprotocol opgesteld, met vooral afspraken
over onderlinge gegevensuitwisseling.

Met de inwerkingtreding van de van nieuwe Telecommunicatiewet op 19 mei
jongstleden heeft OPTA de taak gekregen Nederlandse verzenders van spam
te bestrijden. Om klachten te verzamelen heeft OPTA per die datum de
website www.spamklacht.nl
geopend, waarop tot op heden ruim 6000 klachten zijn ontvangen. Op
basis van deze klachten bepaalt Opta de prioriteiten in de opsporing en
verzamelt zij bewijs om tot handhaving over te gaan. De afgelopen
maanden zijn ook nog eens 14 waarschuwingen aan spamverzenders
uitgedeeld. Opta werkt bij de spambestrijding nauw samen met de politie
en instanties als het College Bescherming Persoongegevens (CBP) en
verwacht ook in 2005 boetes op te leggen voor overtreding van het
spamverbod.

Bron: Opta