Den Haag, 31 december 2004. Het college van Opta, de Onafhankelijke
Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft het verzoek van KPN tot
toegang op het kabelnetwerk van UPC afgewezen. KPN voldoet niet aan de
op dit moment nog geldende voorwaarden voor toegang. Bovendien is het
Opta niet voldoende duidelijk dat er daadwerkelijk een definitief
geschil is tussen KPN en UPC, omdat partijen niet voldoende
onderhandeld hebben. Opta kan daardoor op dit moment geen bindende
uitspraken doen in deze zaak. Aan een inhoudelijke toets komt Opta nu
niet toe.

Op 21 november 2004 maakte KPN een geschil aanhangig bij Opta om
toegang tot het netwerk van UPC te krijgen, met het doel een digitaal
pakket radio- en televisieprogramma's aan te bieden. KPN baseert zich
daarbij op een artikel (8.7) uit de oude Telecommunicatiewet. Het is
Opta gebleken dat KPN van UPC kale netwerkcapaciteit wil, die zij
geheel naar eigen inzicht wil invullen en benutten. Zo ver reikt de
strekking van het genoemde wetsartikel echter niet, zoals Opta in een
geschil tussen Canal+ en UPC eerder heeft bepaald (op 21 december
2000). Toegang kan slechts gevraagd worden voor de doorgifte van
specifieke programma's, terwijl KPN tot dusverre niet duidelijk heeft
gemaakt om welke programma's haar verzoek gaat.

Tevens is gebleken dat er geen sprake is van een definitief geschil
tussen KPN en UPC, omdat UPC nog niet door KPN in staat is gesteld een
definitief oordeel te geven over het verzoek tot toegang. De
informatieverstrekking van KPN is onvolledig gebleken.

Op verzoeken van bedrijven om toegang tot kabelnetwerken is vooralsnog,
tot ongeveer zomer 2005, het eerdergenoemde artikel 8.7 van toepassing.
Op basis van dat artikel kan toegang afgedwongen worden. Of KPN op een
later moment wel toegang zou kunnen krijgen, is in belangrijke mate
afhankelijk van de uitkomst van de economische marktanalyse van de
omroepmarkt die nu door Opta wordt uitgevoerd. De eerste resultaten
hiervan worden op 1 april 2005 gepresenteerd. Zodra er, na een periode
van inspraak en instemming verleend door de Europese Commissie,
definitieve marktbesluiten liggen, vervalt artikel 8.7 van de oude
Telecommunicatiewet. Dan is het ook duidelijk of, en zo ja welke,
verplichtingen aan UPC worden opgelegd en daarmee ook of KPN of andere
gegadigden ook onder het nieuwe regime toegang kunnen krijgen tot het
kabelnetwerk van UPC.

Bron: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit