Scholen voelen zich meer verantwoordelijk om bredere zorg te bieden. Er
zijn veel meer aangepaste onderwijsactiviteiten in de school, vooral in
de vorm van remedial teaching. De spreiding en bereikbaarheid van het
speciaal onderwijs is verbeterd. De integratie van gehandicapte
kinderen loopt niet op alle scholen gemakkelijk.
De bureaucratie bij de indicatie is te groot. Te veel leerlingen staan
op een wachtlijst. Sommige kinderen zitten zelfs enige tijd thuis. Dit
blijkt uit de brede evaluatie van Weer Samen naar School,
Leerlinggebonden financiering en Onderwijsachterstandenbeleid, die
minister Van der Hoeven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
 
 
Voor het eerst is de werking van de drie arrangementen voor leerlingen
met een specifieke zorgbehoefte in samenhang onderzocht. In de
afgelopen periode zijn belangrijke resultaten behaald met Weer Samen
naar School (WSNS), de Leerlinggebonden financiering (LGF) en het
achterstandenbeleid. Toch zijn er nog knelpunten die om een oplossing
vragen en zijn ook de grenzen van de effectiviteit van de zorg in beeld
gebracht. Scholen moeten samen hun verantwoordelijkheid nemen in de
opvang van alle leerlingen. Daarbij heeft de opvang van leerlingen met
gedragsproblemen voorrang. Waar regels hierbij belemmerend zijn, worden
waarnodig geschrapt. Hierover gaat minister Van der Hoeven met de
organisaties om de tafel.   
 
Op korte termijn komen er aanpassingen van het rugzakje (LGF). De
indicatiestelling wordt eenvoudiger. Zo wordt bijvoorbeeld de
herindicatie verlengd van twee naar drie jaar en voor zeer moeilijk
lerende kinderen naar vier jaar. Ook hoeven kinderen met een down
syndroom niet meer apart geïndiceerd te worden. Een verklaring van de
arts is dan voldoende.   

Bron: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap