De reden hiervoor is dat de kwaliteit en diepgang van de informatie die
PinkRoccade beschikbaar heeft gesteld in het kader van het due
diligence onderzoek Ordina onvoldoende in staat stelt haar voorgenomen
bod op verantwoorde wijze te onderbouwen.

Ordina heeft in de loop van haar due diligence onderzoek het bestuur
van PinkRoccade om nadere informatie verzocht. Zij meent dat deze
informatie noodzakelijk is om inzicht te krijgen in de tijdens de due
diligence gesignaleerde vraagstukken. Deze nadere informatie is ook
essentieel om de mogelijkheid tot het behalen van synergievoordelen te
beoordelen en voor het onderbouwen van de "businesscase" van het
samengaan van beide bedrijven.

PinkRoccade heeft Ordina laten weten Ordina's verzoek tot het
verstrekken van nadere informatie niet te zullen honoreren. Ook nader
overleg terzake op initiatief van Ordina heeft niet geleid tot
wijziging van het besluit van PinkRoccade, op grond waarvan Ordina
heeft besloten geen bod uit te brengen op PinkRoccade.

Bron: Ordina NV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular