Jaarlijks gaat, in de onderzochte organisaties gemiddeld een bedrag
verloren, dat vergelijkbaar is met 72% van de brutoloonsom, als gevolg
van toenemend te hoog collectief mentaal verzuim. Eenderde verliest als
gevolg van deze gereduceerde inzetbereidheid zelfs jaarlijks een bedrag
dat groter is dan de brutoloonsom. Van de 225 werkbare dagen per
werknemer per jaar gaan er 78 als niet productief verloren en worden er
21 besteed aan het corrigeren van fouten, die door mentaal verzuim zijn
veroorzaakt.

Hoe vreemd het ook lijkt, met name medewerkers hebben daar veel last
van, ervaren meer druk, verliezen energie, sluiten zich verder af à©n
maken zich daar grote zorgen over.  Zij zelf (59%) zijn het die
melding maken van toename van dit mentaal verzuim dat in 96% van de
organisaties al te hoog is.

In de helft van de
organisaties ligt dit al boven de 25% en in eenderde van de
organisaties boven de 30%. Dit blijkt uit het meest recente onderzoek
van United Sense onder professionals van 40, meest grote, organisaties.
De uitkomsten hiervan bevestigen eerdere onderzoeken op verschillende
niveaus in andere bedrijven en organisaties. Daarin werd ook al
aangegeven dat ca. 60% toename verwacht van dit collectief mentaal
verzuim.

(link naar grafische onderzoekessenties http://www.mentaalverzuim.nl/download/grafische_onderzoekessenties_1.pdf)

De
omvang schokt organisaties. De eerste reactie daarop is ongeloof en de
direct daaruit volgende overtuiging er geen grip op te kunnen nemen.

Onwetendheid,
onbekendheid met de omvang op topniveau en de onzichtbaarheid ervan,
houdt organisaties gevangen in een soort collectieve onmacht die de
slagkracht van de organisatie aantast.

Door onvoldoende perspectief op verbetering daarvan neemt het geestelijk afhaken verder toe.

Juist
de vaak gebruikte, voor de hand liggende bestrijdingsmethoden zoals
kostenbesparing en reorganisaties, verergeren de omvang en de impact
van mentaal verzuim als de oorzaken ervan onbesproken blijven.

Een vicieuze cirkel omdat hierdoor à³à³k de inkomsten van organisaties afnemen.

Toenemende
onzekerheid en angst doet mensen meer terugtrekken binnen de kaders van
hun vaak strak gekaderde functies waardoor daartussen meer gaten
vallen. Deze stille angst maakt dat mensen meer en meer voor hun
persoonlijke belangen kiezen ten koste van het grotere, meer algemene
belang. Hierdoor zien we organisaties fragmenteren, in ontbinding gaan,
in plaats van de - zeker nu - meer noodzakelijke verbinding.

Dit
heeft grote consequenties voor de functionele, mentale, sociale,
emotionele en economische gezondheid van mensen, organisaties en
bedrijven die - aan de buitenkant beoordeeld - nog gezond lijken te
zijn maar steeds meer samenhang missen. Die consequenties worden,
eveneens in een vicieuze cirkel, afgewenteld op alle afzonderlijke
belanghebbenden in dit ontbindingsproces: Te trage processen, te dure
gezondheidszorg, te dure producten voor burgers à©n klanten.

De
belangrijkste uitkomsten worden aangeboden aan de vier hiervoor meest
relevante Ministeries (EZ, SZW, VWS en BZK) en werkgevers- en
werknemersorganisaties. (link naar het rapport: http://www.mentaalverzuim.nl/download/aanvullende_onderzoeksessenties_op_het_persbericht.pdf).

Bron:
Bovenstaande is de kernconclusie uit het meest recente onderzoek
(HRM-beurs/seminars/januari 2005) naar de omvang, impact en toename van
mentaal verzuim in organisaties, uitgevoerd door United Sense.

Voor
meer informatie kunt u bellen met Hans Visser 06.5332.1494 of Evert
Sluiter 06.1091.3689, beiden Onderzoekers/ Vitalisators van United
Sense, Birkstraat 79, 3768 HC  Soest, Telefoonnummer: 035.6019275,
[email protected] 

Meer informatie op 
http://www.mentaalverzuim.nl  waar u op de homepage de essenties
aantreft over collectief mentaal verzuim.