De vergrijzing bereikt over ruim dertig
jaar haar hoogtepunt. Tussen nu en 2038 zal het aantal 65-plussers
toenemen van 2,4 naar 4,3 miljoen. Een kwart van de 17 miljoen
Nederlanders is dan 65 jaar of ouder. Het aantal ouderen groeit
vooral sterk door de naoorlogse geboortegolf. Dit blijkt uit de
nieuwe bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

Levensverwachting neemt sterker toe

De levensverwachting neemt sterker toe dan
eerder verwacht. Het verwachte maximumaantal 65-plussers in 2038 is
200 duizend hoger dan volgens de vorige prognose. Bij mannen stijgt
de levensverwachting van 77,6 jaar in 2006 naar 81,5 jaar in 2050.
Bij vrouwen loopt de levensverwachting op van 81,7 naar 84,2 jaar.
Meer mensen zullen dus de pensioenleeftijd bereiken en bovendien
zullen gepensioneerden langer leven.

Grijze druk verdubbelt

De grijze druk, de verhouding tussen
65-plussers en potentiële beroepsbevolking (20- tot
65-jarigen), neemt sterker toe dan het aandeel 65-plussers. Want
niet alleen neemt het aantal 65-plussers toe, ook daalt de
potentiële beroepsbevolking met 1 miljoen. De grijze druk
stijgt tussen nu en 2038 van 23 naar 47 procent.

Bevolking krimpt vanaf 2035

De Nederlandse bevolking groeit in 2006
nog maar met 20 duizend personen. Deze historisch lage groei is
vooral het gevolg van toegenomen emigratie. Tot 2034 wordt een
bescheiden bevolkingsgroei met enkele tienduizenden per jaar
verwacht. Daarna zorgt de stijging van het aantal sterfgevallen
voor een langzaam krimpende bevolking.

Autochtone bevolking neemt al na 2006
af

In 2007 zal de autochtone bevolking naar
verwachting een paar duizend kleiner zijn dan in 2006. Dit komt
vooral door het vertrekoverschot van 25 duizend personen per jaar.
Het komend decennium krimpt de autochtone bevolking met ongeveer 5
duizend personen per jaar. Na 2020 versnelt deze krimp. In 2050 zal
Nederland 12,0 miljoen autochtonen tellen, tegen 13,2 miljoen op
dit moment. Hun aandeel daalt in deze periode van 81 naar 71
procent.

Aandeel allochtonen groeit

De allochtone bevolking blijft echter de
komende decennia groeien. Dat is bij de niet-westerse allochtonen
voor driekwart toe te schrijven aan geboorten. De belangrijkste
oorzaak van de groei bij westerse allochtonen is immigratie. Het
aandeel niet-westerse allochtonen in de Nederlandse bevolking
stijgt van 11 procent in 2006 naar 16 procent in 2050. Het aandeel
westerse allochtonen neemt toe van 9 naar 13 procent.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular