De gemeente Alkmaar heeft eindelijk overeenstemming bereikt met het
bedrijfsleven over de ontwikkeling van de detailhandel. Alkmaar heeft
in het hart van de historische binnenstad een bloeiend en gevarieerd
winkelcentrum. Daar tegenaan aan de overkant van het Noord Hollands
kanaal is er een gebied met grootschalige detailhandel. Beide gebieden
voelden zich ernstig bedreigd door de komst van een nieuw grootschalig
winkelcentrum rond het nieuw te bouwen AZ voetbalstadion. De bouw van
dit stadion is enkele jaren vertraagd door de protesten van het
bedrijfsleven. Inmiddels is de bouw gestart en nu heeft de gemeente
overeenstemming bereikt met het bedrijfsleven rond de vraag hoe het
verder moet met de winkels in Alkmaar.

De ondernemers en de gemeente zijn het op hoofdlijnen er over
eens dat de winkelfunctie van het stadscentrum verder versterkt
moet worden. Daar zijn goede mogelijkheden voor. De Bedrijvenvereniging
Huiswaard-Overstad, de Vereniging van Eigenaren Binnenstad Alkmaar, de
Winkeliersvereniging Binnenstad Alkmaar en de Kamer van Koophandel
kunnen zich vinden in het rapport 'Uitwerking regionaal
detailhandelsbeleid' dat door een onafhankelijk extern bureau in
opdracht van de gemeente is opgesteld. Dit onderzoek gaat over winkels
die je niet elke dag bezoekt. Buurt- en wijkwinkelcentra waar mensen
hun dagelijkse boodschappen doen, blijven daarom buiten beschouwing.
Hierover is recentelijk een ander rapport verschenen. Burgemeester en
wethouders hebben besloten dat op basis van het Rapport 'Uitwerking
regionaal detailhandelsbeleid' een nieuw actieplan opgesteld gaat
worden voor de komende tien jaar.

In het rapport wordt
geconstateerd dat consumenten winkelgebieden meer en meer vanuit
specifieke motieven bezoeken. Zo bezoekt men wijkcentra doorgaans voor
boodschappen, binnensteden met een recreatief motief en bouwmarkten en
grotere woonboulevards doorgaans voor een gerichte aankoop. Het rapport
adviseert om de winkels per bezoekmotief te concentreren. Vanuit
regionaal perspectief wordt gefocust op het centrum van Alkmaar.
Voorgesteld wordt om de binnenstad à©n het centrum van Overstad -tussen
Noorderstraat, Oosterwezenstraat, Kwakelkade- als à©à©n geheel te
ontwikkelen gericht op 'recreatief winkelen'. Het overige deel van
Overstad kan zich het beste ontwikkelen als een
'woonwinkelcentrum'. 

Verbetering van looproutes,
verblijfsklimaat, bereikbaarheid en parkeren zullen de binnenstad en
Overstad nog aantrekkelijker maken, aldus het rapport. In de binnenstad
wordt schaalvergroting van winkelpanden op strategische plaatsen
voorgesteld om ruimte te bieden aan 'publiekstrekkers'. Het gebied
tussen Hofplein en Kanaalkade moet een sleutelrol vervullen door de
looproutes tussen de binnenstad en Overstad uitnodigender te maken. Het
centrum van Overstad moet een samenhangend winkelgebied worden. Het
rapport bevat een plan gericht op versterking en ingrijpende
verbeteringen. Verwacht wordt dat uitvoering ervan leidt tot meer
bezoekers, waardoor ook voor de 'bijzondere' winkels een toekomst is
weggelegd.

Diverse voorstellen uit het rapport zijn al
opgenomen  in het Meerjaren Ontwikkelings Programma 2005-2009 dat
de gemeente voor het Grotestedenbeleid heeft opgesteld. Een
doelstelling van dit programma is om in deze periode vier procent meer
bezoekers in het stadscentrum  te krijgen. Wethouder Godijn van
Economische Zaken:' Ik ben enthousiast  over het rapport  en
de positieve reacties van het bedrijfsleven daarop. Er is
overeenstemming over de richting die we moeten opgaan. De uitvoering
zal  natuurlijk nog veel extra inspanningen van zowel gemeente als
bedrijfsleven vragen. Een prachtige uitdaging.'

De totstandkoming van het rapport is begeleid door  een commissie met vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven.