Het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit heeft overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van haar voorstel aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën over een andere manier van betalen voor mobiliteit over de weg. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan het advies.

De kern van het voorstel van het Platform bestaat uit het advies dat de weggebruiker (personenauto's, bestelauto's en vrachtwagens) betaalt naar de mate van gebruik van de weg onder afschaffing van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) en drastische verlaging van de Belasting Personenauto's en Motorrijwielen (BPM). Dit komt tegemoet aan de vraag uit de maatschappij om de bereikbaarheid te verbeteren en aan de vraag naar een eerlijker en transparanter systeem van betalen voor het rijden over de weg. Het Platform concretiseert dit door een kilometerprijs voor te stellen waarin onderscheid wordt gemaakt naar tijd, plaats en milieukenmerken van het voertuig. De weggebruiker betaalt aan een landelijke onafhankelijke inningsorganisatie. Hierbij is er geen sprake van belasting betalen aan de overheid, maar een prijs betalen voor het gebruik van de weg. Alvorens definitief te kunnen besluiten tot het invoeren van een kilometerprijs zullen de kosten nader beoordeeld worden aan de hand van de laatste stand van de techniek.

Het Platform bepleit daarnaast het eveneens toepassen van marktprincipes bij de bouw, de verbetering en het onderhoud van de weginfrastructuur. Dit betekent een systeemverandering waarbij de overheid de kaders stelt, marktpartijen optimaal inspelen op de aansluiting van het aanbod van de weginfrastructuur op de vraag van weggebruikers, ondersteund door het, waar mogelijk verzelfstandigen van het wegbeheer.

Het invoeren van een systeem van een landelijke prijs per kilometer is niet op korte termijn te realiseren. In de tussentijd echter zal de verkeerssituatie rond de grote steden en bij regionale knelpunten alsmede de luchtkwaliteit verder verslechteren. Het Platform adviseert om beide redenen dan ook al eerder een voorfase in te voeren, waarin een prijs wordt betaald op of in de directe nabijheid van regionale infrastructuurknelpunten en waarmee dat knelpunt en daarmee de bereikbaarheid versneld wordt verbeterd. Uitdrukkelijk kiest het Platform in de vormgeving niet voor een cordonheffing.

Het Platform meent dat maatschappelijk draagvlak essentieel is voor de uitvoering van haar advies. De brede samenstelling van het Platform geeft meteen al een indruk over het draagvlak in de maatschappij. Het Platform vindt dat de achtergronden van prijsbeleid goed aan de weggebruikers moeten worden uitgelegd. Vanuit het oogpunt van draagvlak adviseert het Platform daarom in de uitvoeringsagenda veel aandacht te besteden aan heldere en langdurige communicatie.

bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular