Pensioenfondsen die de hoogte van pensioenen en pensioenaanspraken willen aanpassen aan onder meer de gestegen prijzen ('indexeren') moeten vanaf nu aan strenge en nauw omschreven voorwaarden voldoen. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers en werknemers en de toezichthouder De Nederlandsche Bank hebben hier afspraken over gemaakt. Deze afspraken vloeien voort uit het overleg van de bewindsman met de Tweede Kamer op 3 februari 2005. De Geus heeft de afspraken samen met de bijbehorende handleiding naar de Tweede Kamer gestuurd.  

In de afspraken wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van mogelijk indexatiebeleid, variërend van geen indexatietoezegging tot voorwaardelijke indexatietoezegging. Voor elk van deze categorieën gelden voorwaarden waaraan een pensioenfonds moet voldoen. Het gaat dan om financiering, pensioenreglement en het informeren van de rechthebbenden: gepensioneerden, actieve deelnemers en zogeheten 'slapers' (gewezen deelnemers aan de pensioenregeling).  
Pensioenfondsen zullen terughoudend moeten zijn met premiekortingen, en dat geldt zeker voor de fondsen met een duidelijke ambitie om de pensioenen te indexeren. Zolang ze die ambitie niet waar kunnen maken, is een korting op de premies ongewenst. De Nederlandsche Bank ziet er vanaf heden op toe of de wens tot indexeren, de financieringswijze en het feitelijk toekennen van indexatie met elkaar in lijn zijn.  
 
De afspraken en de handleiding zullen worden opgenomen in regelgeving op grond van de nieuwe Pensioenwet. Deze wet moet nog bij de Tweede Kamer worden ingediend. 

bron:ministerie van SZW