Rijk, gemeenten, provincies en
antidiscriminatievoorzieningen gaan zich gezamenlijk inzetten bij
de bestrijding van discriminatie. Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie Verdonk en burgemeester Jorritsma van Almere tekenden
hiertoe een convenant op de werkbijeenkomst 'Naar een landelijke
dekking Antidiscriminatie Voorzieningen'. Het convenant wordt ook
getekend door alle andere gemeenten en alle provincies waar een
antidiscriminatiebureau is gevestigd. Om discriminatiebestrijding
extra kracht bij te zetten stelt minister Verdonk jaarlijks zes
miljoen euro extra beschikbaar.

In de uitvoering van het convenant gaan het Rijk, de gemeenten,
de provincies en de antidiscriminatievoorzieningen aan de slag met
een verbetering van de ondersteuning van burgers als zij
gediscrimineerd worden. Burgers in heel Nederland moeten
laagdrempelig, onafhankelijk en efficiënt advies en bijstand
kunnen krijgen als zij zich gediscrimineerd voelen. Dit betreft
enerzijds een kwaliteitsverbetering van bestaande voorzieningen, en
anderzijds een uitbreiding ervan. Doel is dat alle burgers in
Nederland toegang hebben tot laagdrempelige
ntidiscriminatievoorzie-ningen in de regio.

Het convenant is een bestuurlijke overeenkomst, waarmee de
bestuurders uiting geven aan hun betrokkenheid bij de bestrijding
van discriminatie. Het convenant komt voort uit het advies van de
Regiegroep Borst, die is ingesteld door minister Verdonk om een
plan van aanpak te schrijven over de toekomst van de
antidiscriminatiebureaus. In het advies werd aangegeven dat
overheden beter moeten samenwerken en dat de kwaliteit van de
bestaande antidiscriminatie voorzieningen (ADV's) moet worden
verbeterd. Ook adviseerde de regiegroep om te komen tot een
landelijke dekking van ADV's.

bron:MinJus