De provincie Overijssel is op zoek naar
gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven,
die geld nodig hebben voor duurzame projecten. De provincie wil deze
projecten subsidiëren in het kader van het nieuwe programma Leren voor
duurzame ontwikkeling 2004-2007.

Bij leren voor duurzame ontwikkeling
gaat het in Overijssel om het maken van duurzame keuzes, een
uitgebalanceerde afweging van sociale, economische en ecologische
argumenten. Hier en nu, maar ook over de landsgrenzen en voor de
volgende generaties.

 

Het programma Leren voor duurzame ontwikkeling kent vier speerpunten:

  • stedelijke ontwikkeling
  • plattelandsontwikkeling
  • mobiliteit
  • gebruik van hulpbronnen

 

Deze
vier speerpunten sluiten naadloos aan bij wat er volgens het
provinciaal bestuur in de provincie leeft en wat er nodig zou zijn. Bij
elk van de vier speerpunten heeft de provincie ambities geformuleerd.
Deze ambities kunnen gerealiseerd worden met behulp van concrete
projecten en initiatieven. Bovendien is 'leren' hierbij een belangrijk
uitgangspunt; het ontwikkelen en delen van kennis. Bij die
leerprocessen wil de provincie zoveel mogelijk mensen betrekken: jong
en oud, burger en professional, scholier en boer.

 

Projecten
kunnen 2 keer per jaar bij de provincie worden ingediend; voor 1 april
en voor 1 oktober. Het programma Leren voor duurzame ontwikkeling loopt
tot en met 2007. In totaal er is de komende jaren 675.000 euro voor
projecten beschikbaar. Er zit geen maximum aan wat er aan projecten
wordt gesubsidieerd. Wel is er maximaal 60% subsidiabel binnen deze
regeling en moet er 40% co-financiering worden bijgedragen.

 

bron:Provncie Overijssel