Een op de vijf bij de politie geregistreerde geweldsdelicten betreft
huiselijk geweld. De meeste incidenten zijn binnen (ex-)relaties (80%)
en een grote meerderheid van de verdachten is man (90%). De zwaarste
incidenten vinden plaats in en om de woning en twintig procent gebruikt
een wapen, meestal slag of steekwapens.
Bij huiselijk geweld is de spreiding in leeftijd van de verdachten
groot. Dat komt naar voren in het rapport Geweld binnen en buiten dat
door minister Donner van Justitie aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het
onderzoek is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en IVA.

Het onderzoek laat zien hoe vaak huiselijk geweld en publiek geweld
voorkomen en gaat in op de verschillen en de overeenkomsten. Verder
geeft het onderzoek inzicht in de ontwikkelingen in het geregistreerde
straatgeweld tussen 1998 en 2002. Tot slot is gekeken naar de mate
waarin plegers van publiek geweld zich ook schuldig maken aan huiselijk
geweld.

Publiek geweld
Publiek geweld komt voor het grootste deel voor tussen onbekenden
(65%). Het aantal aangiften van geweld tussen onbekenden is tussen 1998
en 2002 met ongeveer 20 procent toegenomen. De toename van het aantal
aangiftes wil niet zeggen dat het geweld is toegenomen, het kan er ook
op duiden dat mensen sneller geneigd zijn aangifte te doen van minder
ernstige geweldsincidenten.

Geweld tussen vrienden en bekenden betreft gemiddeld zeventien procent
van de aangiften en bij veertien procent is sprake van geweld tussen
vage bekenden. Bij vier procent is sprake van geweld tussen buren. Bij
publiek geweld bestaat een sterke concentratie in de jongste
leeftijdsgroepen, waarbij met name 19-minners vooral slachtoffers maken
in hun eigen leeftijdcategorie. Wel blijkt uit een steekproef dat het
aandeel van 12 tot 17 jarige geweldsplegers in 2002 kleiner is dan in
de steekproef van 1998. Het aandeel van 25 tot 40 jarigen neemt
daarentegen toe.

Overlap huiselijk en publiek geweld
De overlap tussen plegers van huiselijk en van publiek geweld is
kleiner dan werd aangenomen. Op basis van buitenlands onderzoek werd de
overlap geschat op veertig procent. Op grond van dit onderzoek blijkt
die overlap minimaal acht procent en maximaal twintig procent te zijn.

Huiszoeking
Minister Donner schrijft als reactie op het onderzoek dat er een nadere
analyse nodig is naar het gebruik van wapens bij het plegen van
huiselijk geweld. Samen met het Openbaar Ministerie en de politie gaat
de minister onderzoeken of het mogelijk is bij plegers van huiselijk
geweld huiszoeking te verrichten naar wapens.
Onder de verdachten van huiselijk geweld is een opmerkelijk groot
aantal in het buitenland geboren. Het huidige beleid dat gericht is op
het opzetten van pilotprojecten waarin de politie bij huiselijk geweld
op herkomt van de verdachte registreert, wordt dan ook voorgezet. Voor
plegers van publiek geweld bestaat momenteel alleen de strafrechtelijke
aanpak. De minister geeft in de brief aan de Kamer aan dat hij gaat
onderzoeken of een behandeltraject voor daders in combinatie met straf
effectief kan zijn. Ook wordt bekeken of bij geweldincidenten de
registratie van alcohol- en drugsgebruik systematisch kan plaatsvinden.

Bron: Ministerie van Justitie