Overheid, sociale partners, maatschappelijke organisaties en organisaties van minderheden gaan elkaar erop aanspreken dat zij afspraken over verbetering van de arbeidsmarktpositie van allochtonen daadwerkelijk nakomen. Hiervoor wordt het overlegplatform 'Samenwerken aan integratie op de werkvloer' opgericht. Ook komt er een jaarlijkse markt waar deze organisaties ervaringen met het aan de slag helpen van allochtonen uitwisselen. 

Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie, aan de Tweede Kamer. De afspraken over het platform en de markt komen voort uit gesprekken die Van Hoof voerde met onder meer sociale partners, gemeenten, uitvoerders van de sociale zekerheid, maatschappelijke organisaties en minderhedenorganisaties. De gesprekken hadden tot doel een extra impuls te geven aan de initiatieven die zijn genomen om het sociale klimaat te verbeteren en de binding van burgers aan de samenleving te versterken. 
 
In zijn brief reageert Van Hoof op het rapport 'Etnische minderheden op de arbeidsmarkt' dat hij 14 april naar de Tweede Kamer stuurde. Uit dit rapport blijkt dat allochtonen minder goed voorbereid zijn op een baan. Zij zijn vaak laagopgeleid en hebben een taalachterstand. Verder ondervinden allochtonen problemen bij het solliciteren, bijvoorbeeld door cultuurverschillen en door negatieve beeldvorming en discriminatie. Als gevolg hiervan stromen zij ook minder snel door naar ander werk dan autochtonen. Ongeveer eenderde van de allochtonen heeft wel eens discriminatie op de werkvloer ervaren. Alle deelnemers aan de gesprekken met Van Hoof onderschrijven de uitkomsten van het onderzoek, waarmee het een basis is geworden voor een gezamenlijke aanpak van de problematiek rond allochtonen op de arbeidsmarkt. 
 
De opstellers van het rapport adviseren onder meer het vroegtijdig schoolverlaten van jonge allochtonen aan te pakken en taaltrainingen aan allochtonen te geven. De informatie over het aanbod van allochtone werkzoekenden zou moeten worden verbeterd, evenals het beeld dat autochtone werkgevers en werknemers hebben van allochtonen. Voorts zouden allochtonen moeten worden gestimuleerd om zelfstandig ondernemer te worden.  
 
Van Hoof onderschrijft deze aanpak en stelt dat al veel in gang is gezet. Zo ondersteunt de commissie PaVEM gemeenten om allochtone vrouwen meer te betrekken bij de samenleving. Verder is een plan van aanpak Emancipatie en integratie opgesteld dat is gericht op vrouwen en meisjes die tot nu toe niet of nauwelijks werden bereikt. Daarnaast maakt de Taskforce Jeugdwerkloosheid zich sterk voor een sluitende aanpak voor schoolverlaters waarbij (allochtone) jongeren die voortijdig het onderwijs verlaten binnen een half jaar weer op school zitten of aan het werk zijn. Ook wil het kabinet de aansluiting tussen leren en werken verbeteren en is het actieprogramma 'Nieuwe Ondernemers' gestart dat zich richt op het bevorderen van ondernemerschap. Via het nieuwe inburgeringstelsel zal de taalvaardigheid van allochtonen worden gestimuleerd. Eind vorig jaar is de campagne 'Discriminatie? Niet met mij!' van start gegaan. De campagne geeft informatie over hoe met discriminatie kan worden omgaan en hoe tegenwicht kan worden geboden aan discriminerend gedrag. 
 
Daarnaast zijn tal van initiatieven genomen door onder meer sociale partners, gemeenten, maatschappelijke organisaties en minderhedenorganisaties. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het scheppen van ontwikkelings- en ervaringsplaatsen voor jongeren in bedrijven, een banenoffensief voor vluchtelingen en intensieve bemiddeling van werklozen door CWI en uitzendbureaus. Bovendien worden gesprekken tussen allochtonen en autochtonen op de werkvloer op gang gebracht en worden door werkgevers en werknemers afspraken gemaakt om discriminatie op het werk tegen te gaan. 
 
Met de instelling van het platform en de jaarlijkse markt wil Van Hoof bevorderen dat alle betrokkenen zich ook in de toekomst blijven inzetten om problemen van allochtonen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het DIV Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement neemt de organisatie van de markt op zich. 
 
bron:SZW