Mensen die vóór 1 januari 2000 een AOW-, Anw-, WAO- of WAZ-uitkering hadden en daarmee in een land woonden waar Nederland nu nog geen socialezekerheidsverdrag mee heeft afgesloten, behouden die uitkering. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Hoof dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Op 1 januari 2000 is de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) in werking getreden. Hierin is geregeld dat Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen alleen worden betaald aan mensen in Nederland, de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of een land waarmee een verdrag is gesloten. Zo ‘n verdrag maakt het mogelijk vast te stellen of een uitkering terecht wordt verstrekt. In landen waarmee geen afspraken zijn gemaakt, wonen heel weinig mensen met een Nederlandse uitkering of ontbreken de mogelijkheden om uitkeringen te controleren.

Het kabinet wil mensen hun uitkering laten behouden als zij voor de inwerkingtreding van de wet al met een uitkering in zo'n land woonden. Zij konden toen immers niet weten dat zij hun rechten zouden verliezen als hun woonland geen verdrag met Nederland afsloot. In totaal betreft het ongeveer 360 mensen. De regeling kost de eerste vijf jaar jaarlijks 1,8 miljoen euro. Daarna wordt dit bedrag geleidelijk lager.

bron:SZW