Het Partijbestuur heeft kennis genomen van het rapport van de onderzoekscommissie inzake het verleden van senator Sam Pormes en van de bevindingen van de commissie. Het partijbestuur heeft conclusies getrokken zowel ten aanzien van de relatie tot betrokkene als ten aanzien van het optreden van de partij zelf in deze zaak.

De commissie heeft van het partijbestuur de centrale onderzoeksvraag meegekregen "Heeft de heer Pormes in verschillende stadia van zijn politieke loopbaan de partij naar waarheid en voldoende volledig geïnformeerd over zijn verleden". De commissie komt tot de eindconclusie dat Sam Pormes in zijn politieke loopbaan ten aanzien van de onderzochte gedragingen niet of onvolledig openheid van zaken heeft gegeven aan GroenLinks. Het partijbestuur onderschrijft deze conclusie en neemt haar over. Het concludeert ook dat de handelwijze van betrokkene het partijbelang schade toebrengt. Op grond van deze conclusie zegt het bestuur zijn vertrouwen op in senator Sam Pormes en verzoekt hem zijn zetel per direct ter beschikking te stellen.

Het partijbestuur constateert dat door verschillende partijorganen in de loop der aren onzorgvuldig is gehandeld waar het de omgang met het verleden van Sam Pormes betreft. De oorzaken van deze onzorgvuldigheden liggen soms in partijcultuur, soms ook in de organisatiestructuur. Het partijbestuur besluit:
- Dat de informatieplicht van de kandidaat en de gekozene voorop blijft staan
- Een beter integriteitsbeleid te formuleren en de integriteitsvraag een meer centrale plek te geven in de kandidatenprocedures als ook in de partij
- Een protocol te maken ten behoeve van de kandidatencommissie om de beantwoording van de integriteitsvraag te toetsen
- Al te stringente statutaire belemmeringen voor het bewaren van informatie weg te nemen.

bron:Groenlinks