Het partijbestuur van de PvdA heeft,
geconfronteerd met het plotselinge vertrek van Michiel van Hulten,
besloten de verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane situatie
in het partijbestuur en per direct af te treden. Er is een
interim-bestuur aangesteld, dat als taak krijgt de verkiezing en
benoeming van een nieuw partijbestuur voor te bereiden, lopende
zaken te behartigen en een vervroegd congres in het najaar te
organiseren. Het interim-bestuur staat onder leiding van
oud-partijvoorzitter Ruud Koole.

Het partijbestuur hecht er aan te
verklaren dat verschil van inzicht rond koers of partijvernieuwing
daarbij geen rol speelde; het gebrek aan vermogen om daar
gezamenlijk vorm aan te geven, wel. De komende maanden is het
essentieel dat een hecht samenwerkend bestuur onder gezaghebbend
voorzitterschap het belangrijke in gang gezette werk inzake de
partijvernieuwing en de verwerking van de binnenkort te verwachten
aanbevelingen van de commissie-Vreeman, ter hand kan nemen. Zulks
was nu, ondanks de grote inzet en betrokkenheid van elk lid,
onvoldoende het geval.

Vervolgens is door de adviserende leden
van het partijbestuur een beroep gedaan op de vice-voorzitter en de
internationaal secretaris (beide in functie gekozen), deel uit te
gaan maken van een interim bestuur dat als taak krijgt de
verkiezing en benoeming van een nieuw partijbestuur voor te
bereiden, lopende zaken te behartigen en een deze periode afrondend
vervroegd congres in het najaar te organiseren. Namens alle
aanwezigen is Ruud Koole gevraagd om als voorzitter van dit bestuur
te fungeren en is Trude Maas gevraagd als lid toe te treden. Zij
hebben hier beide in toegestemd. Op korte termijn zal tevens een
interim-penningmeester worden gezocht.

De adviserende leden hebben tevens aan
alle aftredende bestuursleden verzocht hun ervaring en inzet op de
hen in het aftredende bestuur toevertrouwde terreinen, aan te
wenden ter ondersteuning van het interim-bestuur. Zij hebben daar
allen mee ingestemd.

bron:PvdA