Vandaag heeft de Europese Commissie de mededeling "Het partnerschap tussen de EU en de VS versterken in de 21e eeuw" goedgekeurd. Deze mededeling omvat een groot aantal praktische beleidsvoorstellen voor een gezamenlijke strategie van de EU en de VS om de economische integratie een impuls te geven en het bredere kader voor de betrekkingen tussen de EU en de VS te versterken.

Wat de economische aspecten betreft, stelt de Commissie voor bijzondere aandacht te besteden aan verbetering van de samenwerking op het gebied van regelgeving, de bevordering van kennis en innovatie, en verbetering van grensregelingen. Wat betreft de politiek gaat de Commissie na op welke wijze de betrekkingen tussen de EU en de VS beter en effectiever kunnen worden. De voorstellen in de mededeling vormen een voorbereiding op de EU-VS top op 20 juni, waar de prioritaire sectoren en benodigde maatregelen moeten worden vastgesteld om de verschillen in regelgeving tussen de EU en de VS aan te pakken. Het algemene doel is de transatlantische handel en investeringen te bevorderen en de economische groei te bevorderen.

Europees Commissaris voor Externe betrekkingen en Europees nabuurschapsbeleid Benita Ferrero-Waldner: "De EU heeft geen belangrijker partnerschap dan dat met de VS. Onze huidige samenwerking verloopt goed, maar ik ben vast van plan de betrekkingen een nieuwe impuls te geven, zodat er geen mogelijkheid onbenut blijft".

Commissaris voor Handel Peter Mandelson: "Deze mededeling is een reactie op de verbintenis die tijdens de EU-VS top van vorig jaar is aangegaan om te komen met een strategie en praktische voorstellen om de transatlantische markt opener en efficiënter te maken. De belangrijkste punten zijn de moderne handelsagenda, verbetering van de samenwerking tussen regelgevende instanties en het openstellen van markten die niet onder de WTO vallen."

De EU en de VS hebben de meest omvangrijke bilaterale handels- en investeringsbetrekkingen ter wereld. In 2003 bedroeg het totale volume van de handel in goederen en diensten tussen de EU en de VS à¢?¬ 600 miljard. Door enkele non-tarifaire handelsbelemmeringen en belemmeringen in de regelgeving kan het potentieel van de betrekkingen echter nog steeds niet ten volle benut worden. In de mededeling worden voorstellen gedaan op het gebied van regelgeving, diensten, investeringen, concurrentie, openbare aanbestedingen, intellectuele-eigendomsrechten, innovatie en nieuwe technologieën, en het raakvlak tussen handel en veiligheid. In die voorstellen is rekening gehouden met de meningen die tijdens een uitgebreid raadplegingsproces in 2004 naar voren zijn gebracht door het bedrijfsleven, milieugroeperingen, consumentenorganisaties, vakbonden en andere belanghebbenden.

Regelgeving

In de mededeling worden enkele terreinen genoemd waarop gestreefd moet worden naar nauwere samenwerking bij de regelgeving. Er wordt voorgesteld op hoog niveau een samenwerkingsforum voor regelgeving op te zetten, voorafgaand aan elke EU-VS top. Zo zouden hooggeplaatste personen uit regelgevende instanties voor diverse sectoren van beide kanten samen worden gebracht, die jaarlijks een routekaart met doelstellingen en prioriteiten voor de toekomst zouden opstellen.

Innovatie

In de mededeling worden enkele voorstellen gedaan ter verbetering van de ontwikkeling en integratie van onze kenniseconomieën, en ter bevordering van innovatieve technologieën. Ook worden er voorstellen gedaan voor prioritaire gebieden voor samenwerking op het gebied van onderzoek, het versterken van de politieke dialoog over duurzame energiebronnen en satellietnavigatie, en de bevordering van academische uitwisselingen.

Grenzen

Sinds 11 september is de grote uitdaging op het gebied van grenscontroles de balans te vinden tussen de nodige veiligheidseisen en het bevorderen van handel en personenvervoer. Het belangrijkste voorstel dat in de mededeling over dit onderwerp wordt gedaan is gericht op het concept van "goedgekeurde ondernemers" voor wie aan weerszijden van de Atlantische Oceaan eenvoudiger procedures zouden gelden.

Het bredere kader

In de mededeling worden ook enkele ideeën geopperd voor het versterken van de politieke structuren van het transatlantische partnerschap, voortbouwend op de Transatlantische Verklaring van 1990 en de Nieuwe Transatlantische Agenda van 1995. Tot de mogelijkheden behoren een nieuwe transatlantische verklaring waarin de gemeenschappelijk waarden worden uiteengezet, de topontmoetingen tussen de EU en de VS meer op strategie richten, het voeren van onderhandelingen om te komen tot een nieuw gemeenschappelijk actieplan, het opzetten van een forum waar gemeenschappelijke macro-economische kwesties besproken kunnen worden, en het verbeteren van de bestaande "wetgeversdialoog" tussen het Europees Parlement en het Congres van de VS, als een eerste stap naar een "Transatlantische Vergadering".

In de mededeling wordt voorgesteld dat de EU-VS top van 2005 hooggeplaatste ambtenaren belast met de taak om de haalbaarheid van deze ideeën na te gaan en in 2006 met een concreet project te komen.

bron:EU