Het onderwijsstelsel voor zorgleerlingen
wordt eenvoudiger, overzichtelijker voor ouders en meer gericht op
resultaten. Staatssecretaris Dijksma (OCW) wil dat het regulier en
het speciaal onderwijs meer gaan samenwerken. Dat schrijft
staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Ouders van kinderen met een handicap
hoeven voortaan niet meer van school naar school te gaan om een
plek voor hun kind te vinden. Dijksma wil dat schoolbesturen vanaf
2011 voor ieder kind passend onderwijs kunnen leveren. De besturen
gaan daarvoor regionaal samenwerken.

Dijksma wil met deze opzet de komende
jaren in verschillende regio's experimenteren. Op basis van de
experimenten wordt een nieuwe Wet Passend Onderwijs uitgewerkt, die
in 2011 in werking zal treden.

Huidig zorgonderwijs

Het huidige zorgonderwijs is complex. Elke
voorziening heeft een eigen indicatiestelling, financiering en
organisatie. Vaak wordt niet samengewerkt. Het initiatief om het
juiste onderwijs voor de zorgleerlingen te vinden, ligt bij de
ouders. Ook komen er wachtlijsten en capaciteitsproblemen voor.

Regionale netwerken

Om dit stelsel te verbeteren, neemt
Dijksma de bestaande samenwerkingsverbanden als uitgangspunt. Er
komt geen geheel nieuw stelsel.

De nieuwe regionale netwerken bestaan uit
alle reguliere scholen en de Regionale Expertise Centra (REC's)
voor het speciaal onderwijs. In iedere regio is er
één indicatieorgaan.

Passend onderwijs

Op deze manier beschikt elke regio over
alle expertise om passend onderwijs aan zorgleerlingen aan te
bieden, stelt Dijksma.

Veel leerlingen kunnen volgens haar met
extra ondersteuning in het reguliere onderwijs blijven. Voor
leerlingen waarvoor dit niet geschikt is, is er het (voortgezet)
speciaal onderwijs. Leerlingen kunnen in de toekomst bijvoorbeeld
ook tijdelijk speciaal onderwijs volgen en daarna terugkeren naar
het reguliere onderwijs.

Het uitgangspunt is maatwerk voor ieder
kind.

Groei zorgleerlingen

Dijksma schrijft verder dat het aantal
leerlingen met een rugzakje (leerlinggebonden financiering) is
gestegen van 60.000 in 2003 naar 90.000 nu. In 2003 zaten 15.000
van deze leerlingen op een gewone school, nu zijn dat er 30.000. De
groep leerlingen met gedragsproblemen is het sterkst gegroeid.

Om deze groei op te vangen, heeft het
kabinet 84,5 miljoen euro extra gereserveerd voor 2007. Daarna is
er structureel ruim 140 miljoen euro extra beschikbaar.

Dijksma wil de groei van het aantal
zorgleerlingen stabiliseren, door het geld ook in te zetten voor
preventieve begeleiding.

Bron:OCW