Het onderzoeksbureau Search Primair heeft in opdracht van de PCSO (ProtestantsChristelijke Schoolleiders Organisatie) een onderzoek verricht naar de stand van zaken rondom de invoering van de plannen voor Passend Onderwijs het proces waarbij schoolbesturen moeten zorgen voor passend onderwijs voor elke leerling. Een proces dat ingrijpende gevolgen kan hebben voor het onderwijs. Dit onderwerp wordt woensdag 18 oktober in de Tweede Kamer besproken. Passend onderwijs is het proces waarin de zorg aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften anders georganiseerd gaat worden op de basisscholen, zie www.passendonderwijs.nl

In het rapport: Passend Onderwijs, tot (w)elke prijs wordt geconstateerd dat 25% van de basisscholen de informatiebijeenkomsten voor besturen, directieleden, leerkrachten en ouders niet heeft bezocht. Verder blijkt dat niet het schoolbestuur (14,6%),  maar de schooldirectie (51,4%) zich bezighoudt met de organisatie van de leerlingenzorg. Als alle leerlingen, dus ook leerlingen met een bijzondere zorgbehoefte, opgevangen moeten worden op de gewone basisschool, geeft 61% van de schoolleiders aan dat de leerkrachten beter geschoold behoren te worden. Tevens geeft 78% van de schoolleiders aan dat de gebouwen aangepast moeten worden. Ruim 91% van de schoolleiders is van mening dat extra (ondersteunend) personeel noodzakelijk is. Op de vraag of het speciaal (basis) onderwijs moet blijven bestaan, antwoordt 91% bevestigend.

Uit het rapport van Search Primair komen de volgende aanbevelingen:

Behoud scholen voor speciaal onderwijs. Overvraag basisscholen niet Geef scholen meer (financiële) ruimte voor leerlingenzorg Investeer in kwaliteitsverbetering van de opleiding van leerkrachten Geef samenwerkingsverbanden meer mogelijkheden. Zorg voor één loket met informatie en adviezen voor alle betrokkenen

bron:PcsO