Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat
en burgemeester Van Belzen van Barendrecht hebben 14 november
afspraken gemaakt over de nog spelende knelpunten ten aanzien van
de veiligheid bij de Betuweroute en de HSL. Burgemeester Van Belzen
legt, als vertegenwoordiger van alle betrokken gemeenten, de
gemaakte afspraken nog voor aan zijn collega's. De afspraken
worden uitgewerkt in een overeenkomst, waarover op 15 december een
bestuurlijke consultatie plaatsvindt in aanwezigheid van alle
betrokken burgemeesters.

Ze zijn het in principe eens om op 2
januari de exploitatie van de Betuweroute te starten en tijdelijk
te rijden zonder spanning van 25 kV op de bovenleiding. De
hulpverleningsdiensten krijgen daarmee voldoende gelegenheid om
zich voor te bereiden op de inzet bij eventuele calamiteiten. Het
rijden zonder spanning levert geen belemmeringen op voor het
gebruik voor de Betuweroute, omdat in de beginperiode alleen nog
diesellocomotieven beschikbaar zijn.

Verder zijn de minister en de burgemeester
beiden van mening dat de Betuweroute een veilige spoorlijn is. Zo
zal onder normale condities langs de Betuweroute de afgesproken
hoeveelheid bluswater beschikbaar zijn. Mocht door omstandigheden
onvoldoende bluswater voorhanden zijn dan zal een tijdelijke
beperking worden ingesteld voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen. Gedurende 2007 worden aanvullende maatregelen
gerealiseerd, waardoor in alle omstandigheden voldoende bluswater
voorhanden is en kan het gebruik van de Betuweroute toenemen. Dit
past in de voorziene geleidelijke opstart van de exploitatie in
2007.

De resultaten van het lopende onderzoek
naar de mogelijkheden voor brandbestrijding bij geluidsschermen
langs het spoor worden in december gepresenteerd. Minister en
burgemeester zijn vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
rijk en lokale overheid van mening dat de bevindingen van dit
onderzoek de ingebruikname van de Betuweroute niet mogen belemmeren
en dat eventuele maatregelen bestuurlijk afgewogen moeten
worden.

Ook zijn afspraken gemaakt over de HSL.
Het onderzoek naar de 15 minuten brandwerendheidseis van de Thalys
treinen op de HSL is vrijwel afgerond. Minister en burgemeester
gaan ervan uit dat op basis van het rapport tot een goede
bestuurlijke oplossing kan worden gekomen, waarbij de veiligheid
van de reizigers wordt gewaarborgd. De uitkomsten worden nog
besproken met betrokken gemeenten.

bron:VenW