Minister Peijs (VenW) heeft afspraken met de regio's gemaakt over infrastructurele projecten. Het gaat om acties die op korte termijn de bereikbaarheid verbeteren en om programma's voor de middellange termijn. Minister Peijs en de regio's hebben de afspraken gemaakt naar aanleiding van de netwerkanalyses. In deze analyses wordt gekeken naar de bereikbaarheid binnen een regio, zowel over de weg als met het openbaar vervoer.

Het ministerie van VenW heeft 66 miljoen euro gereserveerd voor maatregelen op de korte termijn. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over programma's voor de middellange termijn, waarbij naar een gebied als geheel wordt gekeken. Ook heeft Peijs met de bestuurders besproken naar welke knelpunten verder onderzoek nodig is.

Per regio hebben zij onder meer de volgende afspraken gemaakt:

Noord-Nederland
VenW stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor de 'Maatregelen Stadsring Leeuwarden'. De regio betaalt de rest. Er komt 5 miljoen euro voor het Transferium Hoogkerk bij Groningen, zodat mensen de stad in kunnen reizen zonder file- en parkeerproblemen.
Minister Peijs neemt nog deze kabinetsperiode een standpunt in over de Rijksweg 31 Haak om Leeuwarden. 

Noordvleugel
Het ministerie kent 10 miljoen euro toe aan maatregelen op de weg en in het openbaar vervoer in de Noordvleugel van de Randstad. Het geld is bedoeld voor P&R-locaties en toeritdosering op opritten van de snelweg A7 en A9. De regio stelt een vergelijkbaar bedrag beschikbaar.

Zuid-Holland
VenW stelt 10 miljoen euro beschikbaar om circa 2.500 tram- en bushaltes in de provincie Zuid-Holland van dynamische reizigersinformatie te voorzien. Voorwaarde is wel dat de regio een gelijk bedrag investeert.Het Rijk reserveert 650 miljoen euro om de A13/A16 Rotterdam te financieren. Hiervan is 100 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2012-2014, zodat de uitvoering in 2012 kan beginnen. Er komt een gezamenlijk programma om de op- en afritten van de hoofdwegen naar de gemeentelijke en provinciale wegen aan te pakken. 

Zeeland
Het project N57 Veersedam-Middelburg wordt uitgevoerd. Dit moet de verkeersveiligheid vergroten en de leefbaarheid rond Middelburg verbeteren. Ook komen er extra maatregelen om de onverwachte stijging van verkeersslachtoffers te keren. Het gaat hierbij vooral om verharding van bermen van provinciale wegen.

Utrecht
Met de regio Utrecht heeft de minister afspraken gemaakt over mogelijk nieuwe maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Het akkoord zet een belangrijke stap naar extra investeringen in de ring rond Utrecht en de driehoek rond de A1, A27 en A28. Met het totale pakket maatregelen voor weg, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer is 1,8 tot 3,1 miljard euro gemoeid. Afhankelijk van de resultaten van verdere studies, spannen alle partijen zich in om het benodigde geld vast te leggen in toekomstige begrotingen.

Oost-Nederland
Er wordt 18 miljoen euro uitgetrokken voor kortetermijnacties. Zo komt er in de regio Arnhem-Nijmegen een nieuwe busbaan.Minister Peijs heeft definitief een aanvullende bijdrage van 70 miljoen euro toegezegd voor de tweede stadsbrug in Nijmegen.
Er komt een gezamenlijke verkenning naar de bereikbaarheidsproblemen op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer-Oost. Dit geldt ook voor de A73 corridor Ewijk-Rijkevoort.
Het Rijk stelt 375 miljoen euro beschikbaar voor de doortrekking van de A15. De regio draagt 112,5 miljoen euro bij. Tol op de A15 moet 262,5 miljoen euro opleveren. 

Brabant
Regio en Rijk gaan onderzoeken of op de langere termijn extra maatregelen nodig zijn voor de groei van het verkeer rond Eindhoven. De provincie doet nog een voorstel voor de invulling van de rijksbijdrage van 8 miljoen euro voor kortetermijnacties.

Limburg
De financiële meevaller van 123 miljoen euro bij de aanbesteding van de A73-zuid wordt besteed aan projecten in de regio. Er wordt begonnen met de maatregelen uit het pakket 'stadspoorten'. Dit moet verkeer in Zuid-Limburg met 5% verminderen. De totale kosten zijn 30 miljoen euro, waarvan provincie, gemeenten en Rijk elk een derde bijdragen. VenW stelt vooralsnog 5 miljoen euro beschikbaar. 

Bron: VenW