Vandaag start de raadpleging van de meer dan 100.000 aangeslotenen bij de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease (de Stichtingen) over het schikkingsvoorstel op hoofdlijnen dat tot stand is gekomen na bemiddeling door de heer W. Duisenberg tussen Dexia Bank Nederland (Dexia) en de Stichtingen, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).  

Alle ruim 100.000 aangeslotenen bij de Stichtingen krijgen vandaag een brief en een antwoordkaart thuis gestuurd. De aangeslotenen krijgen tot 20 juni de tijd om de antwoordkaart terug te sturen met daarop aangekruist een ja of nee. Het inzenden van de antwoordkaart betekent overigens niet dat de aangeslotene aan de schikking gebonden is. 
 
De schikking tussen de Stichtingen en Dexia komt pas definitief tot stand zodra de meerderheid van de respondenten op de sluitingsdatum van de raadpleging zich positief heeft uitgesproken. Ook dan beëindigen de Stichtingen de twee collectieve procedures die zij tegen Dexia zijn gestart. Het voorstel wordt met een positief advies aan de aangeslotenen voorgelegd. De totale kosten voor Dexia die verband houden met de effectenleaseproblematiek overschrijden de 1 miljard Euro.  
 
Wanneer de meerderheid van de respondenten instemt met het schikkingsvoorstel, ontvangen alle aangeslotenen die een geldige stem hebben uitgebracht 45,- Euro of 90,- Euro  bij lidmaatschap van beide Stichtingen van de Stichting(en). Dit komt overeen met de contributie die de aangeslotenen hebben betaald. 
 
Voorts is nog tussen de Stichtingen, de Consumentenbond en de VEB en Dexia afgesproken dat een vertegenwoordiger namens de Consumentenbond zitting neemt in de onafhankelijke commissie die toeziet op de uitvoering van de verruimde coulanceregeling voor cliënten van Dexia die in financiële problemen dreigen te raken. 
 
bron:Huijskes en Ishta