Op 17 mei 2005 hebben werkgevers en werknemers in de schildersbedrijfstak overeenstemming bereikt over een nieuwe eenjarige CAO. Aanpassing van de pensioenregeling, meer individuele vrijheid voor werknemers en vermindering van administratieve lasten voor de schildersbedrijven zijn daarin de belangrijkste onderwerpen. Het SWEF Schilders en een aantal kleinere regelingen komt te vervallen. Onder de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf vallen 35.000 werknemers en 3.800 bedrijven. De CAO loopt van 1 maart 2005 tot 1 maart 2006.

 

Lonen en uitkeringen
De CAO heeft een looptijd van à©à©n jaar. In 2005 krijgen werknemers een eenmalige uitkering van à¢?¬ 400,- bruto. Per 1 januari 2006 worden de lonen structureel met 1% verhoogd.

Pensioenen
Partijen hebben een pensioenregeling afgesproken, die het mogelijk maakt om op een leeftijd van 61 jaar en 4 maanden met pensioen te gaan. Door gebruik te maken van een levensloopregeling kan het pensioen eerder ingaan. Voor werknemers die op 1 januari 2005 55 jaar en ouder waren blijft de oude pensioneringsleeftijd van 61 jaar ongewijzigd. Voor de nieuwe regeling wordt tijdelijk meer premie betaald. De gestegen kosten worden gelijkelijk verdeeld. Het Bedrijfstakpensioenfonds gaat de afspraken verder uitwerken.

Individuele budgetten
De werkgever gaat iedere vier weken 2% van het loon op individuele rekeningen van de werknemer storten. Eà©n van die rekeningen is een levenslooprekening. Vanuit de levenslooprekening kan de werknemer allerlei soorten verlof financieren (zorgverlof, kort verzuim, scholing), maar hij kan het tegoed ook gebruiken om te sparen voor een langere periode van verlof of om eerder met pensioen te gaan. Daarnaast bouwt de werknemer een potje op voor bijvoorbeeld cursuskosten.

Loon bij ziekte
In het eerste jaar van ziekte ontvangt de werknemer 100% van zijn loon. In het tweede jaar ontvangt hij 70%. Bij de tweede en derde ziekmelding in een kalenderjaar, wordt steeds een wachtdag ingehouden.

Flexibilisering
CAO partijen hebben afspraken gemaakt voor meer flexibilisering in de arbeidsverhoudingen. Het experiment jaar model uit de vorige CAO wordt een structurele regeling. Binnen de bedrijven kan zo flexibeler met arbeidstijden worden omgegaan. In tijden van veel werk kan langer gewerkt worden en in perioden dat er minder werk is korter. Per bedrijf kunnen daarover afspraken worden gemaakt.

Minder fondsen
Veel van de tot nu toe collectief gefinancierde regelingen komen per 1 januari 2006 te vervallen. Dat betreft bijvoorbeeld de arbeid- en zorgregelingen, een aantal garantieregelingen en het scholingsfonds. De premies voor deze fondsen vervallen. De premie voor het scholingsfonds vervalt al per week 25 van 2005. De fondsen zullen verdwijnen.

Enkele andere afspraken>
´CAO àƒÆ’  la carte': de experimentele regeling verdwijnt.
Reisuren: in overleg kan een regeling gekozen worden
Onkostenvergoedingen: deze worden met 1,5% verhoogd
Aanvang en einde dienstbetrekking: verruiming door het volgen van de ruimere wettelijke regelingen
Modernisering CAO: partijen hebben afgesproken om de komende tijd te zullen overleggen over modernisering van de CAO.
De Eindejaarsuitkering voor WAO-ers is verhoogd tot 670 Euro.

bron:CNV