Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een nulmeting uit laten
voeren naar het zwartrijden in het stads- en streekvervoer in 2004. De
meting heeft plaatsgevonden in 64 concessiegebieden. Dit zijn delen van
provincies en kaderwetgebieden waarin het openbaar vervoer door à©à©n
bepaalde vervoerder wordt verricht. De meting geeft een positief beeld
voor 47 van de 64 concessies, daar is het zwartrijdpercentage namelijk
lager dan 3 procent. In 17 concessies ligt het percentage boven de 3
procent. In à©à©n geval ligt het zwartrijdpercentage boven de 10 procent.
Bij deze 17 concessies beveelt Verkeer en Waterstaat de provincies en
kaderwetgebieden aan om aanvullende maatregelen te nemen.

Met de meting is voor het eerst het zwartrijderpercentage in de bus,
tram en metro in alle delen van het land op uniforme wijze gemeten. De
nulmeting geeft een nauwkeurig en betrouwbaar inzicht in het percentage
zwartrijders. Daarnaast is de nulmeting een goede basis voor de
evaluatie van de effectiviteit van toekomstige maatregelen die zijn
gericht op het tegengaan van zwartrijden in stads- en streekvervoer.

Het tegengaan van zwartrijden is een belangrijke factor om de sociale
veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren. Veel incidenten in
het openbaar vervoer zijn namelijk gerelateerd aan zwartrijden. De
aanpak van het zwartrijden is onderdeel van het `Aanvalsplan sociale
veiligheid openbaar vervoer' van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Veel maatregelen zijn inmiddels in uitvoering, zoals de
herintroductie van de conducteur en de inzet van controleteams. In de
komende jaren worden nog meer maatregelen genomen die het zwartrijden
verder moeten tegengaan, zoals de invoering van de OV-chipkaart in
combinatie met toegangspoortjes op perrons. Verder stimuleert Verkeer
en Waterstaat de concessieverleners en OV-bedrijven om tot een uniforme
aanpak van het zwartrijden te komen en wordt gewerkt aan de invoering
van reis- en verblijfsverboden voor notoire zwartrijders. Verkeer en
Waterstaat stelt jaarlijks ruim 50 miljoen euro beschikbaar aan de
concessieverleners voor de verbetering van de sociale veiligheid.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat