PKN Synodevoorzitter ds. Jan-Gerd Heetderks heeft in een gesprek met minister De Geus met klem gepleit om voor mensen met de laagste inkomens aanvullend beleid te ontwikkelen. Dit is volgens Heetderks nodig omdat de situatie verslechtert van velen die afhankelijk zijn van een uitkering. "Onze diaconieën zijn volop bereid om mensen te helpen, maar diaconale hulp kan geen vervanging zijn van het recht van mensen op een fatsoenlijk bestaansminimum. Het is een taak van de overheid om dit bestaansmimum te garanderen", aldus de preses van de Protestantse Kerk in Nederland.

Na afloop van het gesprek gaf Heetderks aan dat minister De Geus met deze uitgangspunten van harte instemt. Ook stelde De Geus een aantal maatregelen in het vooruitzicht waardoor bepaalde groepen minima een betere toegang krijgen tot de beschikbare middelen.

Armoede in Nederland
Aanleiding voor het gesprek van ds. Heetderks en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was het rapport Armoede in Nederland, dat begin juni is gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer mensen een financieel beroep doen op de kerken en dat de kerken steeds vaker bijspringen om mensen te helpen. Ruim een derde (38 %) van de diaconieën zegt dat het aantal aanvragen om hulp in 2004 is gestegen. Ruim 60 % van de diaconieën signaleert een toename van het totaal bedrag voor financiële hulpverlening in vergelijking met het voorgaande jaar. Het gaat in 2004 om een totaalbedrag van circa 4,5 miljoen euro. Ongeveer driekwart van de bijna 2200 diaconieën geeft hulp aan mensen die financieel in de problemen zijn geraakt.

Volgens Heetderks kloppen mensen niet zonder schroom aan bij de diaconie om financiële hulp. Mensen doen het pas als het water hen echt tot aan de lippen staat. Uit de toename van het aantal hulpvragen en de toenemende hulp blijkt dat de situatie van sommige groeperingen gaandeweg verslechtert. Ook andere charitatieve instanties krijgen meer hulpvragen. Volgens Heetderks is dit een verontrustende ontwikkeling en dit signaal wil de Protestantse Kerk graag aan de minister doorgeven. "Wij komen niet met politieke oplossingen, (al leven er zeker wel ideeën), wij komen niet om u adviezen te geven hoe u uw werk zou moeten doen- wij komen hier om een krachtig signaal af te geven", aldus Heetderks.

Toezegging
Ds. Heetderks meldde na het gesprek aan de aanwezige pers dat het gesprek met minister De Geus in goede sfeer is verlopen. Volgens Heetderks onderkent de minister het signaal dat het diaconaal werk nooit de overheidstaak kan vervangen om het bestaansminimum te garanderen. De Geus zegde ook toe te onderzoeken hoe meer mensen gebruik kunnen maken van de Bijzondere Bijstand. Volgens de minister geven veel gemeenten lang niet alle middelen uit die daarvoor beschikbaar zijn.

bron:PKN