De ministers Peijs van Verkeer en Waterstaat en Zalm van Financiën hebben vandaag een plan van aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. In het bijzonder gaat het om het plan van aanpak voor het herstel van de PKB-plus Mainportontwikkeling Rotterdam. Vooralsnog wordt uitgegaan van een vertraging van de start van de uitvoering van de landaanwinning met anderhalf jaar als gevolg van het herstel van de PKB-plus.

De PMR-partners (Rijk, Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland) verwachten deze zomer tot nadere uitwerkingsovereenkomsten over financiering en uitvoering van het project te komen en die samen met het Bestuursakkoord van 25 juni 2004 als à©à©n samenhangend pakket aan de Kamer te kunnen aanbieden. Onderdeel daarvan is het voorleggen van een definitieve overeenkomst tot Staatsdeelneming in het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) per 1 januari 2006.  
 
De PMR-partners zijn het erover eens dat herstel vanaf deel 3 (kabinetsstandpunt) de beste mogelijkheid is voor reparatie van de PKB-plus. Een belangrijk onderdeel van het hersteltraject is de zogenaamde passende beoordeling Waddenzee. Dit is een onderzoek naar mogelijke effecten van de landaanwinning op de ecologie van de Waddenzee en, indien effecten niet uit te sluiten zijn, eventuele compenserende en mitigerende maatregelen. Naast deze beoordeling worden de belangen van de aanwezige (agrarische) bedrijven in de drie gebieden van deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied in kaart gebracht. Tevens worden andere aspecten, waaronder de effecten van PMR op de luchtkwaliteit, nader onderzocht. Naar verwachting zijn alle onderzoeken uiterlijk december 2005 afgerond. Rekening houdend met deze planning zou het nieuwe deel 3 de eerste helft van 2006 aan het parlement kunnen worden aangeboden. De start van de aanleg van de landaanwinning kan dan uiterlijk in 2008 plaatsvinden. Voor wat betreft de 750 hectare natuur- en recreatiegebied en Bestaand Rotterdams Gebied is het streven om de start eerder dan 2008 mogelijk te maken. Dit kan door de startdatum van deze deelprojecten te verbinden aan het moment waarop het parlement het herstelde PKB-plus deel 3 heeft besproken en goedgekeurd.  
 
Project Mainportontwikkeling Rotterdam is opgericht om de positie van mainport Rotterdam te versterken en gelijktijdig de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond te verbeteren. Deze zogenaamde dubbele doelstelling wordt met drie deelprojecten gerealiseerd:  
-       De aanleg van 1000 hectare netto haven- en industrieterrein in zee (Maasvlakte 2) inclusief bijbehorende natuurcompensatie; 
-       De aanleg van 750 hectare natuur- en recreatiegebied op Midden-IJsselmonde en aan de noordrand van Rotterdam; 
-       Een serie kleinere projecten in Bestaand Rotterdams Gebied voor intensivering van het ruimtegebruik en verbetering van de leefomgeving. 

bron:VenW