Sinds dinsdag 10 mei igt de Planbeschrijving Zeeuwse lijn voor de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal gedurende zes weken ter inzage. De planbeschrijving beschrijft de effecten voor het aspect geluid. Tevens geeft de beschrijving inzicht in het maatregelenpakket om de geluidsoverlast langs de spoorlijn te verminderen. Ook wordt inzicht gegeven in de verwachte geluidbelastingen bij een aantal woningen en de daarmee samenhangende hogere geluidswaarden. Op de planbeschrijving is schriftelijk en mondeling inspraak mogelijk.

De Planbeschrijving Zeeuwse lijn wordt door ProRail uitgebracht in afstemming met de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM. De planbeschrijving maakt deel uit van het project ´Optimalisatie Railontsluiting Sloe', kortweg Sloelijn genoemd. De Sloelijn verbindt de haven Vlissingen-Oost met de bestaande spoorlijn Roosendaal-Vlissingen (de Zeeuwse lijn). 

Uit de inspraak op de in 2003 uitgebrachte ontwerp-planbeschrijving bleek onder meer dat er veel bezwaren waren tegen het toepassen van geluidsschermen. ProRail heeft daarom extra onderzoeken uitgevoerd naar aanvullende (bron)maatregelen. Uitgangspunt in de planbeschrijving is het instellen van een geluidsproductieplafond. Door het instellen van dit plafond wordt een sluipende groei van de geluidsbelasting voorkomen. Het uit te voeren pakket van (bron)maatregelen vormt de onderbouwing van dit geluidsproductieplafond. In de planbeschrijving wordt nu ook rekening gehouden met raildempers. Deze zorgen ervoor dat het aantal te bouwen geluidsschermen fors vermindert. Op plaatsen waar nog wel geluidsschermen nodig zijn, worden de schermen minder hoog.

Door het uitstel van het project VERA (verbinding Roosendaal-Antwerpen) is ook de geluidbelasting in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal verder onderzocht en meegenomen in de planbeschrijving.

bron:ProRail