‘De criminaliteit daalt in de regio
Noord-Holland Noord’, zo vertelde waarnemend korpschef Nico
Plug vrijdag tijdens een bijeenkomst van het Regionaal College in
Schagen, waar het jaarverslag 2006 door hem werd gepresenteerd.
‘In 2006 hebben we de doelstellingen opnieuw waargemaakt.
Samen met overheden, instanties, het bedrijfsleven maar vooral de
inwoners hebben we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
veiligheid. We hebben de afgelopen zes jaar onze resultaten alleen
maar verbeterd en voldoen dan ook aan de uitdagende eisen die de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
middels een convenant aan ons heeft gesteld’, aldus Plug.

Daling aangiftes

‘De dalende lijn in het aantal
aangiften zet door, In 2006 werden 39.000 aangiften geregistreerd.
Dat is 3,2 % minder dan vorig jaar en 11% minder dan in 2004
terwijl de aangiftebereidheid steeg met 17%. Ook het
veiligheidsgevoel is toegenomen; één op de vijf
inwoners voelt zich wel eens onveilig, tegen één op
de vier in 2005. Ten opzichte van de rest van Nederland zijn we
zelfs één van de veiligste regio’s. Gemiddeld
zijn er landelijk 100 mensen per 10.000 inwoners slachtoffer van
een misdrijf. In onze regio zijn dat 75 mensen’, aldus
Plug.

Niets erin, niets eruit

Nico Plug: ‘De daling van het aantal
auto-inbraken (-13,6%) valt in het jaarverslag het meest op.
Hieraan hebben we een impuls gegeven met onze projectmatige aanpak
van autocriminaliteit, ‘niets erin, niets eruit’. Samen
met inwoners van onze regio, gemeenten en een
verzekeringsmaatschappij richtten we ons op het voorkomen van
auto-inbraken. We plukten de vruchten: 4600 inbraken ten opzichte
van 5300 het jaar ervoor. Dit succesvolle project won niet alleen
de korpsprijs voor het project waarin het concept tegenhouden het
best werd toegepast, maar werd ook genomineerd voor de landelijke
Hein Roethofprijs.’

Geweld

‘De aanpak van geweld is voor ons
een topprioriteit. Hierover zijn ook werkafspraken gemaakt met onze
ketenpartners. De ontwikkeling van het aantal geweldsdelicten laat
voor het eerst sinds 2001 een daling zien. Deze aangiften zijn in
2006 gedaald met 4,8% ten opzichte van 2005. De afspraak die we met
het OM hadden om tenminste 1775 geweldsverdachten aan te leveren
hebben we ruimschoots gehaald (1958)’, aldus Plug.

Jongeren en overlast

Nico Plug: ‘Wanneer inwoners zich
onveilig voelen komt dat vaak door plekken waar jongeren
rondhangen. Om het probleem meer gericht te kunnen aanpakken,
brachten we de locaties en jongeren in kaart. We hebben 230
locaties met hangjongeren; waarvan er 52 groepen hinderlijk zijn, 9
overlast gevend en 3 criminele jeugdgroepen actief. De meeste
hangjongeren mogen gezellig blijven hangen, maar 64 groepen niet op
deze manier. Iedere afdeling in onze regio (7) neemt samen met het
openbaar ministerie zo’n groep een half jaar onder de loep.
De criminele kern en overlastveroorzakers worden repressief
aangepakt. De “meelopers” worden door de gemeente via
een brief aan de ouders of jongerenwerker persoonlijk aangesproken
op hun gedrag.’

Verkeer en alcohol

Verkeersonveiligheid brengt veel menselijk
leed en hoge maatschappelijke kosten met zich mee. In Noord-Holland
Noord komen relatief veel aanrijdingen voor met ernstig letsel. In
2006 kwamen 35 mensen om het leven door een verkeersongeval (40 in
2005). Het aantal doden daalde de afgelopen vijf jaar, maar minder
hard dan in de rest van Nederland. In 2006 waren er 604
ziekenhuisgewonden en 560 in 2005.

Nico Plug: ‘Alhoewel men in onze
regio teveel houdt van een slok, lijkt de campagne van de overheid
“Met Bob kun je thuis komen” de bewustwording rond
alcohol in het verkeer positief te beïnvloeden. Het aantal
aanrijdingen waarbij alcohol in het spel is daalde (van 310 in
2005) naar 260 in 2006. We lieten meer dan 72.000 mensen blazen.
Het aantal automobilisten dat met te veel drank op achter het stuur
zat en aangehouden werd, is vrijwel gelijk gebleven; 1787 in 2005
en 1781 in 2006.’

Klanttevredenheid

Nico Plug: ‘We stellen hoge eisen
aan ons korps en vinden het belangrijk om te weten of we het goed
doen. We zijn aanspreekbaar op ons gedrag en staan open voor
afwijkende meningen en ideeën. Ieder jaar meten we in ons
eigen klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en de landelijke
politiemonitor bevolking (PMB) hoe de inwoners van onze regio ons
werk beoordelen. Ze waarderen het contact met ons met een 7,4 (7,2
in 2005), over de nazorg is men minder tevreden. In (telefonische)
interviews gaven 1250 mensen hun mening over ons werk. 64,2% is
‘tevreden tot zeer tevreden’ (65% in 2005). We hebben
daarmee de norm die we onszelf hadden gesteld in het convenant met
de minister van BZK (67,9%) nog niet gehaald. In de loop van 2007
wordt het definitieve percentage bekend. De daling van 0,8% komt
door de afname van tevredenheid bij aangifte. Deze wordt steeds
vaker via het internet gedaan en dan ligt de tevredenheid standaard
lager. In 2006 ontwikkelden we “track & trace”:
slachtoffers kunnen via internet hun aangifte volgen. Binnenkort
wordt dit in gebruik genomen. We verwachten dat daardoor de
tevredenheid zal verbeteren.’

Integrale aanpak

Nico Plug tot slot: ‘We doen het
goed maar gaan niet tevreden achterover leunen en blijven alert op
verbeteringen. We geloven in een integrale aanpak van de problemen
in de regio. Met de inwoners, de gemeenten en instanties maken wij
het samen nog veiliger in Noord-Holland Noord!’

bron:Politie Noord Holland Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular